• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku (2021-06-22 17:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 roku („ZWZ”). W stosunku do żadnej z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz ZWZ podjęło wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Załączniki:
1.Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku – załącznik nr 1.
2.„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020”– załącznik nr 2.
3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2020 roku - załącznik nr 3.


Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 19 ust. 1 pkt 6 – 9.
Załączniki
PlikOpis
ATC_RB0202021_ogolny_zal 1PL.pdfUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A.
ATC_RB0202021_ogolny_zal 1 ENG.pdfUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. - ENG
ATC_RB0202021_zal 2 PL FINAL SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2019 2020 APSA pakiet.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020
ATC_RB0202021_zal 2 ENG FIN APSA REMUNERATION REPORT 2019 2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020 - ENG
ATC_RB0202021_zal3 SVB REPORT PL 2020.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2020 roku
ATC_RB0202021_zal 3 SVB REPORT ENG 2020.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2020 roku - ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report number 20/2021

Dated: 22 June 2021

Subject: Resolutions concluded by the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A. on 22 June 2021.

General legal basis:

Article 56 section 1 item 2 of Public Offering Act – current and periodic information

Content:

The Management Board of Arctic Paper S.A. („the Company”) provides for public information, as attached, the contents of resolutions concluded by the Ordinary Shareholders Meeting on 22 June 2021 („OSM”). There were no objections to any of the resolutions of the Ordinary Shareholders Meeting. The Ordinary Shareholders Meeting did not refrain from considering any of the items of scheduled agenda the and Ordinary Shareholders Meeting adopted all resolutions, the drafts of which were put to a vote.

Attachment:

1.Resolutions concluded by the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A. on 22 June 2021 – attachment no. 1.

2.“Remuneration Report of Members of the Management Board and Supervisory Board of Arctic Paper S.A. for the years 2019-2020” together with report of the independent auditor - attachment no. 2.

3.Report on the activities of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A. in 2020 - attachment no. 3.

Legal basis for publishing of the report:

Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information submitted by issuers of securities and conditions of recognizing information required by law of a non-EU state as equivalent § 19 section 1 item 6-9.


ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-22Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-06-22Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk