• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy (2021-06-22 18:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, w łącznej kwocie 20.786.334,90 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 90/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,30 zł brutto (słownie: trzydzieści groszy).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 1 lipca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2021 roku.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 21/2021

Dated: June 22nd 2021

Subject: Ordinary Shareholders Meeting resolution on payment of dividend

General legal basis:

Article 56 section 1 item 2 of Public Offering Act – current and periodic information

Content:

the Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Company") hereby informs that on 22nd of June 2021 the Company’s Ordinary Shareholders Meeting adopted a resolution on the payment of dividend from the net profit of 2020 and net profits from past years accumulated on the other reserves in the amount of PLN 20,786,334.90 (in words twenty million seven hundred and eighty six thousand three hundred and thirty-four zloty 90/100). Dividend per share will amount PLN 0,30 gross (in words: thirty groszy).

Ordinary Shareholders Meeting set a dividend day on 1st of July 2021 and dividend payment date on 14th of July 2021.

Specific legal basis:

§ 19 section 2 of the Minister of Finance Regulation of 29 March 2018 on current and periodic information provided by the securities issuers and conditions on which information required under law applicable in a state not being a member state may be recognised as equivalent.ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-22Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-06-22Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk