• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2021 roku. (2021-05-27 08:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia:2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A., zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. – załącznik nr 1.
Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie były uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
1. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020” wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta – załącznik nr 2.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2020 roku - załącznik nr 3.
3. Noty biograficzne kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A., zgłoszonych przez akcjonariusza Nemus AB – załącznik nr 4.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Rozporządzenie Ministra Finansów § 19 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
PlikOpis
ATC_RB0182021_uchwały_zal_1_PL.pdf
ATC_RB0182021_uchwały_zal_1_ENG.pdf
ATC_RB0182021_zal 2 PL FINAL SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2019 2020 APSA pakiet.pdf
ATC_RB0182021_zal 2 ENG FIN APSA REMUNERATION REPORT 2019 2020.pdf
ATC_RB0182021_zal3 SVB REPORT PL 2020.pdf
ATC_RB0182021_zal 3 SVB REPORT ENG 2020.pdf
ATC_RB0182021_BIO_zal4_POL.pdf
ATC_RB0182021_BIO_zal4_ENG.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report number 18/2021

Dated: May 27th 2021

Subject: Contents of the draft resolutions of the Ordinary Shareholders Meeting dated June 22, 2021.

General legal basis:

Offering Act, article 56 clause 1 item 2 – current and periodic information

Contents:

The Management Board of Arctic Paper S.A. („Company”) submits the contents of the draft resolutions, which will be subject to discussion of the Ordinary Shareholders Meeting dated June 22, 2021 – attachment no.1.

Concurrently with reference to the current report, the Company provides documents relevant to the resolutions, which were not previously disclosed to the public:

1. “Remuneration Report of Members of the Management Board and Supervisory Board of Arctic Paper S.A. for the years 2019-2020” together with report of the independent auditor - attachment no. 2.

2. Report on the activities of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A. in 2020 - attachment no. 3.

3. Biographical notes of candidates for Members of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A., proposed by the shareholder Nemus AB – attachment no.4.

Legal basis for publication:

Minister of Finance directive of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities, and on conditions of equivalence of information required to be provided under non-Member State law, §19, clause 1, item 2.


ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-27Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-05-27Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk