• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Szczegółowe warunki wypłaty dywidendy od Spółki zależnej (2021-09-22 15:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Szczegółowe warunki wypłaty dywidendy od Spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu 26/2021 z dnia 1 września 2021 roku, Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o podjęciu w dniu 22 września 2021 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Rottneros AB (”Spółka zależna”) uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy.
Zgodnie z opublikowaną przez Spółkę zależną informacją Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 24 września 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 29 września 2021 roku.
Dywidenda dla akcjonariuszy Rottneros AB zostanie wypłacona w wysokości 68.657.366,00 SEK (tj. ok. 30,7 mln PLN), co stanowi 0,45 SEK na akcję.
Emitent posiada 51,27% udziału we wszystkich akcjach i w ogóle głosów Rottneros AB. Wypłata dywidendy w wysokości około 16 mln PLN wpłynie istotnie na poziom przychodów Emitenta i jego wyniki finansowe.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report number 27/2021

Dated: September 22nd 2021

Subject: Detailed conditions for the payment of dividend from Subsidiary.

General legal basis:

Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information

Content:

In reference to the current report no. 26/2021 dated 1st September 2021, The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company", "Issuer") informs that it has received an information about the adoption by the Extraordinary General Meeting of the subsidiary Rottneros AB ("Subsidiary") of the resolution regarding payment of dividend to its shareholders, concluded on September 22nd, 2021.

Pursuant to the information published by the Subsidiary, the Extraordinary General Meeting set the dividend day on September 24, 2021 and the dividend payment date on September 29, 2021.

The dividend to shareholders of Rottneros AB will be paid in the amount of SEK 68,657,366.00 (approx. 30,7 PLN million) which is SEK 0.45 per share.

The Issuer owns 51.27% of total amount of shares and total amount of vote rights in Rottneros AB. The payment of dividend in the approximate amount of PLN 16 million will have significant impact on the financial results of the Company.

Specific legal basis:

Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66 - 470Kostrzyn na Odrą
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna1
(ulica)(numer)
+48 61 62 62 000+48 61 62 62 002
(telefon)(fax)
biuro@arcticpaper.comwww.arcticpaper.com
(e-mail)(www)
599-30-51-607080262255
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-22Michał JarczyńskiPrezes Zarządu
2021-09-22Goran EklundCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk