• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej (2021-05-26 08:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i gwarantem, podmiotami zależnymi Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, jako poręczycielami („Poręczyciele") oraz konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A.(„Agent Zabezpieczenia”), BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. (razem: "Kredytodawcy"), umowy kredytów terminowych i odnawialnych, pod nazwą angielską - term and revolving facilities agreement („Umowa Kredytowa”), na mocy której Kredytodawcy udzielili Spółce kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego (łącznie "Kredyty"), informuje że w dniu 25 maja 2021 roku Spółka otrzymała od Agenta Zabezpieczeń potwierdzenie spełnienia warunków zawieszających do wypłaty Kredytów pod Umową Kredytową, a tym samym, z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych, standardowych dla tego typu finansowania, warunków zawieszających do każdej wypłaty kwot Kredytów, Spółka uprawniona została do wypłaty środków udostępnionych Spółce przez Kredytodawców na podstawie Umowy Kredytów.Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 15/2021

Date: 26th May 2021

Subject: Fulfilment of conditions precedent regarding the concluded facilities agreement

General legal basis:

Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information

Content:

The Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Company") in reference to the current report no.12/2021 dated April 2nd, 2021 regarding the conclusion of a term and revolving facilities agreement (the "Facilities Agreement") between the Company as borrower and guarantor, the Company's subsidiaries Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB, and Arctic Paper Grycksbo AB, as guarantors (the "Guarantors") and a consortium of banks composed of: Santander Bank Polska S.A. (the "Security Agent"), BNP Paribas Bank Polska S.A. and Bank Polska Kasa Opieki S.A.(jointly: the "Lenders"), under which the Lenders granted the Company a term facility and a revolving facility (the "Facilities"), informs that on May 25, 2021, the Company received from the Security Agent confirmation of the fulfilment of the conditions precedent for the disbursement of Facilities under the Facilities Agreement, and thus, subject to the fulfilment of additional, standard for this type of financing, conditions precedent to each disbursement of the Facilities, the Company is entitled for the payment of funds made available to the Company by the Lenders on the basis of the Facilities Agreement.

Specific legal basis:

Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66 - 470Kostrzyn na Odrą
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna1
(ulica)(numer)
+48 61 62 62 000+48 61 62 62 002
(telefon)(fax)
biuro@arcticpaper.comwww.arcticpaper.com
(e-mail)(www)
599-30-51-607080262255
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-26Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-05-26Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk