• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: raport finansowy (2021-08-17 17:30)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-08-17
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
66 - 470Kostrzyn na Odrą
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna1
(ulica)(numer)
+48 61 62 62 000+48 61 62 62 002
(telefon)(fax)
biuro@arcticpaper.comwww.arcticpaper.com
(e-mail)(www)
599-30-51-607080262255
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialniością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży1 569 3731 429 948345 705323 932

Zysk (strata) z działalności operacyjnej97 708103 89621 52323 536

Zysk (strata) brutto85 09888 43418 74620 033

Zysk (strata) netto za okres67 86973 06214 95016 551

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej47 46665 40410 45614 816
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej54 68870 10612 04715 881

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(62 898)(77 133)(13 855)(17 473)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej3 045(46 600)671(10 557)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(5 165)(53 627)(1 138)(12 148)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,690,940,150,21

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,690,940,150,21
Średni kurs PLN/EUR *

4,53964,4143
Aktywa (stan na 30.06.2021 i 31.12.2020)2 244 1402 136 646496 403462 999

Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2021 i 31.12.2020)562 997464 596124 535100 675

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2021 i 31.12.2020)611 490639 016135 261138 471

Kapitał własny (stan na 30.06.2021 i 31.12.2020)1 069 6541 033 033236 607223 852

Kapitał podstawowy (stan na 30.06.2021 i 31.12.2020)69 28869 28815 32615 014
Liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783

Rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)15,4414,913,413,23

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)15,4414,913,413,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 20 786 335-4 597 933 -

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,30-0,07 -
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **--4,52084,6148
Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody ze sprzedaży11 83811 0122 6082 495

Zysk (strata) z działalności operacyjnej(475)(2 343)(105)(531)

Zysk (strata) brutto(7 111)(7 725)(1 566)(1 750)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(7 111)(7 725)(1 566)(1 750)

Zysk (strata) netto za rok obrotowy(7 111)(7 725)(1 566)(1 750)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(29 949)41 810(6 597)9 471

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej----

Środki pieniężne netto z działalności finansowej12 293(48 638)2 708(11 018)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(17 655)(6 828)(3 889)(1 547)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,10)(0,11)(0,02)(0,03)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,10)(0,11)(0,02)(0,03)

Średni kurs PLN/EUR *

4,53964,4143
Aktywa847 268882 117187 415191 150

Zobowiązania długoterminowe116 01431 04925 6626 728

Zobowiązania krótkoterminowe185 625280 47241 06060 777

Kapitał własny545 629570 595120 693123 644

Kapitał podstawowy69 28869 28815 32615 014

Liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783

Rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,878,241,741,78

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,878,241,741,78
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)20 786 335-4 597 933-

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,30-0,07-
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **--4,52084,6148


* - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.
** - Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

APSA 1H_2021 Raport półroczny_fin.pdfAPSA_Raport półroczny_1H2021

APSA 1H_2021 Half-year report.pdfAPSA_Half-year report_1H2021

JSF PL Arctic Paper S.A._A6330G_signed.pdfAPSA_Raport biegłego_KPMG_Jednostkowe SF

SSF PL Arctic Paper S.A._A6330G_signed.pdfAPSA_Raport biegłego_KPMG_Skonsolidowane SF

JSF EN Arctic Paper S.A._A6330G.pdfAPSA_Auditor's report_KPMG_Standalone FS

SSF EN Arctic Paper S.A._A6330G.pdfAPSA_Auditor's report_KPMG_Consolidated FS
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-17Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-08-17Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk