• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: raport finansowy (2021-05-11 07:38)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-11
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
66 - 470Kostrzyn na Odrą
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna1
(ulica)(numer)
+48 61 62 62 000+48 61 62 62 002
(telefon)(fax)
biuro@arcticpaper.comwww.arcticpaper.com
(e-mail)(www)
599-30-51-607080262255
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży782 812813 948172 170188 166
Zysk (strata) z działalności operacyjnej43 18379 6659 49818 417
Zysk (strata) brutto38 89773 4168 55516 972
Zysk (strata) netto za okres32 26962 2897 09714 400
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej29 09554 9636 39912 706
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej24 07670 7815 29516 363
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(35 514)(37 565)(7 811)(8 684)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(24 347)(34 185)(5 355)(7 903)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(35 785)(969)(7 870)(224)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,420,790,090,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,420,790,090,18
Średni kurs PLN/EUR *4,54674,3257
Aktywa (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)2 134 9532 136 646458 115462 999
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)452 528464 59697 103100 675
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)636 244639 016136 524138 471
Kapitał własny (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)1 046 1811 033 033224 488223 852
Kapitał podstawowy (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)69 28869 28814 86815 014
Liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)15,1014,913,243,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)15,1014,913,243,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)--- -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)--- -
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **--4,66034,6148
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży4 6905 1711 0321 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(617)(1 928)(136)(446)
Zysk (strata) brutto(7 080)(7 791)(1 557)(1 801)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(7 080)(7 791)(1 557)(1 801)
Zysk (strata) netto za okres(7 080)(7 791)(1 557)(1 801)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 170)41 261(1 357)9 539
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej----
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(18 376)(32 167)(4 042)(7 436)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(24 545)9 094(5 399)2 102
Średnia ważona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,10)(0,11)(0,02)(0,03)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,10)(0,11)(0,02)(0,03)
Średni kurs PLN/EUR *4,54674,3257
Aktywa (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)863 215882 117185 227191 150
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)16 42931 0493 5256 728
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)281 338280 47260 36960 777
Kapitał własny (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)565 448570 595121 333123 644
Kapitał podstawowy (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020)69 28869 28814 86815 014
Liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 78369 287 78369 287 78369 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,168,241,751,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,168,241,751,78
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)----
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)----
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **--4,66034,6148

* - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.

** - Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
APSA 1Q_2021 Raport kwartalny_fin.pdfAPSA_1Q2021_Raport kwartalny
APSA 1Q_2021 Quarterly report.pdfAPSA_1Q2021_Quarterly report

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-11Michał JarczyńskiPrezes Zarządu
2021-05-11Goran EklundCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk