• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: raport finansowy (2021-03-16 23:45)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-16
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
66 - 470Kostrzyn na Odrą
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna1
(ulica)(numer)
+48 61 62 62 000+48 61 62 62 002
(telefon)(fax)
biuro@arcticpaper.comwww.arcticpaper.com
(e-mail)(www)
599-30-51-607080262255
(NIP)(REGON)
259400OI92UBLS9RJK550000306944
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt spólka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2020201920202019
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży2 847 450,003 117 118,00640 604,00725 107,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej158 242,00191 422,0035 600,0044 529,00
Zysk (strata) brutto122 318,00157 931,0027 518,0036 738,00
Zysk (strata) netto za rok obrotowy103 586,00124 681,0023 304,0029 003,00
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej111 070,0082 709,0024 988,0019 240,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej211 464,00342 290,0047 574,0079 624,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-141 239,00-121 834,00-31 775,00-28 341,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-100 950,00-152 939,00-22 711,00-35 577,00
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-30 725,0067 517,00-6 912,0015 706,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych69 287 783,0069 287 783,0069 287 783,0069 287 783,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 783,0069 287 783,0069 287 783,0069 287 783,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,601,190,360,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,601,190,360,28
Średni kurs PLN/EUR *4,444,30
Aktywa2 136 646,002 035 753,00462 999,00478 045,00
Zobowiązania długoterminowe464 596,00477 127,00100 675,00112 041,00
Zobowiązania krótkoterminowe639 016,00688 098,00138 471,00161 582,00
Kapitał własny1 033 033,00870 528,00223 852,00204 421,00
Kapitał podstawowy69 288,0069 288,0015 014,0016 270,00
Liczba akcji zwykłych69 287 783,0069 287 783,0069 287 783,0069 287 783,00
Rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 783,0069 287 783,0069 287 783,0069 287 783,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)14,9112,563,232,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)14,9112,563,232,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **4,614,26
* - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.
** - Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zipESEF_APSA_2020_Skonsolidowany raport roczny
APSA_2020_Annual_report_consolidated_ESEF.zipAPSA_2020_Consolidated annual report_ESEF
APSA_CSR_final_2020-12-31.xhtmlAPSA_2020_Informacja niefinansowa
APSA_CSR_2020_ENG.xhtmlAPSA_2020_Non-firnancial information
SVB_ocena_APSA.xhtmlOcena Rady Nadzorczej
SVB oświadczenie_KA_APSA.xhtmlOświadczenie Rady w sprawie komitetu audytu
SVB oświadczenie audytor_APSA.xhtmlOświadczenie Rady w sprawie wyboru audytora
APSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlKPMG_Raport z badania_SSF_2020
ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip.GE.XAdES
ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip.MJ.xades
APSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml.GE.XAdES
APSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml.MJ.xades
APSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk