• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: raport finansowy (2021-03-16 23:29)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-16
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
66 - 470Kostrzyn na Odrą
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna1
(ulica)(numer)
+48 61 62 62 000+48 61 62 62 002
(telefon)(fax)
biuro@arcticpaper.comwww.arcticpaper.com
(e-mail)(www)
599-30-51-607080262255
(NIP)(REGON)
259400OI92UBLS9RJK550000306944
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży39 469,0083 083,008 879,0019 327,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 646,0046 955,002 845,0010 923,00
Zysk (strata) brutto3 419,0033 340,00769,007 756,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3 387,0033 035,00762,007 685,00
Zysk (strata) netto za rok obrotowy3 387,0033 035,00762,007 685,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej97 949,00124 516,0022 036,0028 965,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,00-488,000,00-113,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-87 741,00-111 693,00-20 189,00-25 982,00
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów8 208,0012 334,001 847,002 869,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych69 287 783,0069 287 783,0069 287 783,0069 287 783,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 783,0069 287 783,0069 287 783,0069 287 783,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,050,480,010,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,050,480,010,11
Średni kurs PLN/EUR *4,444,30
Aktywa razem 882 117,00926 486,00191 150,00217 562,00
Zobowiązania długoterminowe 31 049,0057 326,006 728,0013 462,00
Zobowiązania krótkoterminowe 280 472,00301 081,0060 777,0070 701,00
Kapitał własny570 595,00568 078,00123 644,00133 399,00
Kapitał podstawowy 69 288,0069 288,0015 014,0016 270,00
Liczba akcji zwykłych69 287 783,0069 287 783,0069 287 783,0069 287 783,00
Rozwodniona liczba akcji zwykłych69 287 783,0069 287 783,0069 287 783,0069 287 783,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,248,201,781,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,248,201,781,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **4,614,26
* - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.
** - Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
APSA_Raport jednostkowy_2020_final.xhtmlAPSA_Raport roczny jednostkowy_2020
APSA_Standalone_report_2020_final.xhtmlAPSA_Standalone annual report_2020
SVB oświadczenie audytor_APSA.xhtmlOświadczenie Rady w sprawie wyboru audytora
SVB oświadczenie_KA_APSA.xhtmlOświadczenie Rady w sprawie komitetu audytu
SVB_ocena_APSA.xhtmlOcena Rady Nadzorczej
APSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlKPMG_raport z badania_JSF_2020
APSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades
APSA_Raport jednostkowy_2020_final.GE.xhtml.XAdES
APSA_Raport jednostkowy_2020_final.xhtml.MJ.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk