• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Arctic Paper na lata 2022-2030 (2021-10-04 18:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia:2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Arctic Paper na lata 2022-2030
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 października 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedstawioną w tym samym dniu przez Zarząd Emitenta „Strategię Grupy Arctic Paper na lata 2022 – 2030” („Strategia”).

Wraz z nową strategią Grupy do roku 2030 r. Arctic Paper przyspieszy proces transformacji w kierunku bardziej wszechstronnej firmy, wykorzystującej synergie i kompetencje wynikające z dotychczasowej działalności.
Kierunki strategiczne Spółki znajdują odzwierciedlenie w 4 filarach:
1. Opakowania
2. Energia
3. Papier graficzny
4. Celuloza
Dzięki silnej pozycji producenta papieru premium i właściciela rozpoznawalnych marek papieru graficznego i celulozy, w ramach realizacji strategii czterech filarów(4P) Grupa zainwestuje w dwa nowe obszary biznesowe, w których kluczową rolę odgrywają zrównoważony rozwój i zasoby odnawialne – opakowania i energia.

Główne cele strategiczne Grupy w perspektywie 2030 r. to:
- wzrost przychodów o 25 procent,
- wzrost EBITDA o około 70 procent,
- wzrost marży EBITDA do 15 procent.

Łączna wartość inwestycji w latach 2022-2030 we wszystkich czterech filarach planowana jest na ponad 1,5 mld zł, z czego na nowe obszary działalności przeznaczone zostanie ok. 40 procent tej kwoty.
Grupa osiągnie neutralność emisyjną najpóźniej do 2035 roku.

Założenia i cele Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Grupy w latach 2022-2030.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje dokument Strategii.


Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
PlikOpis
ATC_RB0282021_4P strategy 20211004 FINAL POLISH VER.pdf
ATC_RB0282021 4P STRATEGY FINAL ENGLISH VERSION.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report number 28/2021

Date: October 4th 2021

Subject: Adoption of the Strategy of the Arctic Paper Capital Group for 2022-2030

General legal basis:

Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information

Content:

The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company", "Issuer") informs that on October 4th, 2021 the Supervisory Board of the Company approved the "Strategy of the Arctic Paper Group for the years 2022-2030" ("Strategy") presented by the Company's Management Board on the same day.

With the new group strategy for 2030, Arctic Paper accelerates the transition to becoming a more versatile company with synergies and competencies from its existing operations.

The strategic directions of the Company are reflected in 4 pillars:

1. Packaging

2. Power

3. Graphical paper

4. Pulp

With a stronghold as a premium paper producer and owner of strong brands in graphic paper and pulp, the four-pillar (4P) strategy means that the group will invest in two new areas where sustainability and renewable resources play a key role - packaging and power.

The main strategic goals of the Group in the 2030 perspective are:

- revenues increase by 25 percent,

- EBITDA increase by approx. 70 percent,

- EBITDA margin increase to 15 percent.

Total investments in all four pillars are planned at over 1.5 bn PLN for the period 2022-2030, of which the new assets account for around 40 percent.

The Group will reach carbon neutrality at the latest 2035.

The assumptions and goals of the Strategy do not constitute a forecast or estimate of the results and relate only to the intended directions of the Group's activities in 2022-2030.

Attached to this report, the Company provides document of the Strategy.

Specific legal basis:

Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66 - 470Kostrzyn na Odrą
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna1
(ulica)(numer)
+48 61 62 62 000+48 61 62 62 002
(telefon)(fax)
biuro@arcticpaper.comwww.arcticpaper.com
(e-mail)(www)
599-30-51-607080262255
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-04Michał JarczyńskiPrezes Zarządu
2021-10-04Goran EklundCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk