• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A. (2021-04-22 19:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A., z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki zgodnie z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) od Doroty Jarodzkiej-Śródki („DJS”), Kazimierza Śródki („KS”) oraz Rafała Jarodzkiego („RJ”, a łącznie z DJS i KS, „Zawiadamiający”).

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku zawarcia w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez Zawiadamiających, jako sprzedających, oraz Echo Investment S.A., z siedzibą w Kielcach („Echo Investment”), jako kupującego, przyrzeczonej umowy sprzedaży: (i) 587.979 (pięciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu dziewięciu) udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu („DKR Investment”); oraz (ii) 981.605 (dziewięciuset osiemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset pięciu) akcji w kapitale zakładowym DKR Invest S.A., z siedzibą we Wrocławiu („DKR Invest”), podmiotów w których 100% udziałów i akcji posiadali Zawiadamiający oraz będących akcjonariuszami Spółki („Transakcja”), doszło do pośredniego zbycia przez Zawiadamiających:

(i) poprzez DKR Investment: (i) 4.093.888 (czterech milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji imiennych serii B1 uprzywilejowanych co do głosu w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około 15,95% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8.187.776 (ośmiu milionów stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu sześciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 25,68% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) oraz 8.007.649 (ośmiu milionów siedmiu tysięcy sześciuset czterdziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około 31,19% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8.007.649 (ośmiu milionów siedmiu tysięcy sześciuset czterdziestu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 25,12% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, tj. łącznie 12.101.537 (dwunastu milionów stu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu siedmiu) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących łącznie około 47,14% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do wykonywania 16.195.425 (szesnastu milionów stu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu dwudziestu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie około 50,80% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii) poprzez DKR Invest 4.843.950 (czterech milionów ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, stanowiących około 18,87% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 4.843.950 (czterech milionów ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 15,20% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

tj. łącznie 4.093.888 (czterech milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji imiennych serii B1 uprzywilejowanych co do głosu oraz 12.851.599 (dwunastu milionów ośmiuset pięćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A, tj. łącznie 16.945.487 (szesnastu milionów dziewięciuset czterdziestu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu siedmiu) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących łącznie około 66,01% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 21.039.375 (dwudziestu jeden milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 65,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, tj. po zrealizowaniu Transakcji, DJS oraz RJ posiadają pośrednio przez DKRA sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu („DKRA”), podmiocie w którym po 50% udziałów w kapitale zakładowym posiadają odpowiednio DJS oraz RJ oraz będącym akcjonariuszem Spółki:
(i) 2.113.614 akcji imiennych serii B1 uprzywilejowanych co do prawa głosu w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 21.136.140,00 zł, stanowiących około 8,23% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 4.227.228 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii) 19.350 akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, oraz o łącznej wartości nominalnej 193.500,00 zł, stanowiących ok. 0,08% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 19.350 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
stanowiących łącznie ok. 8,31% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 4.246.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (łącznie ok.13,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Tomasz ŚlęzakCzłonek Zarządu
2021-04-22Artur Więznowski Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk