• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A. (2021-04-16 16:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A., z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki zgodnie z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) od DKRA sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu („DKRA”).

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wykonaniu postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Spółki z dnia 13 kwietnia 2021 r., zawartej między DKRA, jako kupującą, a DKR Investment sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu („DKR Investment”), jako sprzedającą, DKRA oraz DKR Investment w dniu 16 kwietnia 2021 r. zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży akcji Spółki, zgodnie z którą z momentem przeksięgowania Zbywanych Akcji (zgodnie z definicją poniżej) z rachunku papierów wartościowych DKR Investment na rachunek papierów wartościowych DKRA („Transakcja”) doszło do nabycia przez DKRA:

(i) 2.113.614 akcji imiennych serii B1 uprzywilejowanych co do prawa głosu w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 21.136.140,00 zł, stanowiących około 8,23% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 4.227.228 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii) 19.350 akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, oraz o łącznej wartości nominalnej 193.500,00 zł, stanowiących ok. 0,08% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 19.350 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

stanowiących łącznie ok. 8,31% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 4.246.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (łącznie ok.13,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (łącznie „Zbywane Akcje”).

Przed dniem zrealizowania Transakcji DKRA nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki.MESSAGE (ENGLISH VERSION)ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Tomasz Ślęzak
Członek Zarządu
2021-04-16Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk