• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: raport finansowy (2023-03-23 00:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okresod2022-01-01do2022-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2023-03-23
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
ARCHICOM@ARCHICOM.PLwww.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
25940084D6YFBDYALI50555355
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2022202120222021
Przychody ze sprzedaży499 678,00637 731,00106 580,00139 319,00
Zysk na działalności operacyjnej 115 337,00164 301,0024 601,0035 893,00
Zysk/Strata brutto119 861,00164 336,0025 566,0035 901,00
Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego110 215,00125 962,0023 509,0027 518,00
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych0,00464,000,00101,00
Aktywa ogółem1 326 943,001 313 864,00282 936,00285 660,00
Aktywa trwałe 96 702,00273 672,0020 619,0059 502,00
Aktywa obrotowe1 230 241,001 040 192,00262 317,00226 158,00
Zobowiązania ogółem595 246,00660 807,00126 921,00143 672,00
Zobowiązania długoterminowe175 982,00148 787,0037 524,0032 349,00
Zobowiązania krótkoterminowe419 264,00512 020,0089 397,00111 323,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej731 697,00653 057,00156 015,00141 987,00
Kapitał udziałowców mniejszościowych0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ListPrezesa.xhtmlList Prezesa Zarządu
ListPrezesa.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu - podpis
25940084D6YFBDYALI50-31-12-2022-PL.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Archicom za rok 2022
25940084D6YFBDYALI50-31-12-2022-PL.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Archicom za rok 2022 - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2022 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu_ Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA 2022
Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2022 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu_ Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA 2022 - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A..xhtmlOcena Rady Nadzorczej Archicom S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A..xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A.
Archicom_SzB_skonsolidowane_SF_za_2022_final.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Archicom_SzB_skonsolidowane_SF_za_2022_final.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk