• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: raport finansowy (2023-03-23 00:08)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2023-03-23
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
ARCHICOM@ARCHICOM.PLwww.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
25940084D6YFBDYALI50555355
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20222 02120222 021
Przychody ze sprzedaży28 301,0035 025,006 037,007 652,00
Zysk na działalności operacyjnej 88 789,0097 521,0018 938,0021 304,00
Zysk brutto55 692,0079 720,0011 879,0017 416,00
Zysk netto56 139,0068 674,0011 974,0015 003,00
Aktywa ogółem1 000 836,00968 857,00213 402,00210 649,00
Aktywa obrotowe103 252,0060 248,0022 016,0013 099,00
Zobowiązania ogółem422 464,00415 051,0090 080,0090 240,00
Zobowiązania długoterminowe335 331,00270 657,0071 501,0058 846,00
Zobowiązania krótkoterminowe87 133,00144 394,0018 579,0031 394,00
Kapitał własny578 372,00553 806,00123 323,00120 408,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ListPrezesa.xhtmlList Prezesa Zarządu
ListPrezesa.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu - podpis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Archicom S.A. za 2022 rok.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Archicom SA za 2022 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Archicom S.A. za 2022 rok.xhtml.XAdESJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Archicom SA za 2022 rok - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2022 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu_ Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA 2022
Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2022 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu_ Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA 2022 - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A..xhtmlOcena Rady Nadzorczej Archicom S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A..xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A.
Archicom_SzB_jednostkowego_SF_za_2022_final.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Archicom_SzB_skonsolidowane_SF_za_2022_final.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk