• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: raport finansowy (2021-09-17 06:28)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-17
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży161 375272 36835 48961 326
Zysk na działalności operacyjnej 21 663106 5404 76423 988
Zysk/Strata brutto21 25099 6254 67322 431
Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego7 87570 3511 73215 840
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych5342 671117601
Aktywa ogółem1 433 2291 460 027317 030316 379
Aktywa trwałe 257 915216 98657 05147 020
Aktywa obrotowe1 175 3141 231 587259 979266 878
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży011 45402 482
Zobowiązania ogółem874 259846 160193 386183 358
Zobowiązania długoterminowe205 373383 82045 42883 172
Zobowiązania krótkoterminowe668 886460 121147 95799 706
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży02 2190481
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej558 970581 386123 644125 983
Kapitał udziałowców mniejszościowych032 48107 038
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży14 62412 0503 2162 713
Zysk na działalności operacyjnej -252 060-5464
Zysk brutto73 08037 75216 0718 500
Zysk netto63 55333 88113 9767 629
Aktywa ogółem1 014 9481 001 592224 506217 039
Aktywa obrotowe80 35943 97017 7759 528
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży0000
Zobowiązania ogółem439 065458 97097 12199 456
Zobowiązania długoterminowe282 769442 88362 54895 970
Zobowiązania krótkoterminowe156 29616 08734 5733 486
Kapitał własny575 883542 622127 385117 583
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Archicom SA za I półrocze 2021 roku-sig-sig-sig-sig.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za I półrocze 2021-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowany raport półroczny
Sprawozdanie Zarzadu Archicom SA i Grupy Kapitalowej Archciom SA za I półrocze 2021-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności
2410 Archicom 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Archicom S.A. 30.06.2021 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skróconego półrocznego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Waldemar OlbrykPrezes Zarządu
2021-09-17Artur WięznowskiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk