• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej powzięcia przez Zarząd spółki Archicom S.A. informacji o udzieleniu spółce Echo Investment S.A. wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących pośredniego nabycia akcji spółki Archicom S.A. oraz ustaleniu brzegowych warunków transakcji pośredniej sprzedaży akcji Archicom S.A. (2021-02-18 00:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej powzięcia przez Zarząd spółki Archicom S.A. informacji o udzieleniu spółce Echo Investment S.A. wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących pośredniego nabycia akcji spółki Archicom S.A. oraz ustaleniu brzegowych warunków transakcji pośredniej sprzedaży akcji Archicom S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd spółki Archicom S.A. („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 30 października 2020 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 października 2020 r. powziął informację o zawarciu przez wspólników spółki DKR Investment sp. z o.o. („DKR Investment”) oraz akcjonariuszy spółki DKR Invest S.A. („DKR Invest”), będących akcjonariuszami większościowymi Spółki posiadającymi łącznie 74,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz spółkę Echo Investment S.A. („Echo”) umowy, na podstawie której: (i) Echo uzyskała wyłączność na prowadzenie negocjacji dotyczących transakcji nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment oraz 100% akcji w kapitale zakładowym DKR Invest, jak również (ii) ustalono brzegowe warunki transakcji nabycia przez Echo 100% udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment oraz 100% akcji w kapitale zakładowym DKR Invest („Transakcja”).

Z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Spółki przekazanie informacji poufnej dotyczącej powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o udzieleniu Echo wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących Transakcji oraz ustaleniu brzegowych warunków Transakcji zostało opóźnione począwszy od dnia powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o zawarciu określonej powyżej umowy do momentu powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o zawarciu wiążącej umowy dotyczącej Transakcji.

W ocenie Spółki opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu Echo wyłączności nie doprowadziło do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka była w stanie zapewnić poufność opóźnionej informacji poufnej.

Upublicznienie powyższych informacji przed zaistnieniem wskazanych zdarzeń mogło wywołać wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań osób trzecich, które w ocenie Spółki potencjalnie zagroziłyby prowadzonym negocjacjom dotyczącym Transakcji, na których prowadzenie Echo uzyskała wyłączność.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej, składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 lit. a) - c) Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Artur WięznowskiCzłonek Zarządu
2021-02-17Tomasz ŚlęzakCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk