• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 14 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał (2021-03-16 20:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 14 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ARCHICOM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 i art. 4022 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, w budynku City One przy ulicy Gen. Romualda Traugutta 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocników na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania Spółki Archicom S.A. wobec Doroty Jarodzkiej-Śródki (Prezesa Zarządu Archicom S.A.) przy zawarciu umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A., umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Archicom Studio Projekt sp. z o.o. i wystąpienia ze spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz umowy o zmianie umowy spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Archicom S.A. jako zastawnika zastawu rejestrowego na akcjach wyemitowanych przez Archicom S.A.
8. Podjęcie warunkowych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 14.04.2021r..pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 14.04.2021r.
Projekty uchwał na NWZA Archicom SA zwołanego na dzień 14.04.2021 .pdfProjekty uchwał na NWZA Archicom SA zwołanego na dzień 14.04.2021
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy Archicom SA.pdfProjekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy Archicom SA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
89821008700000555355
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Tomasz ŚlęzakCzłonek Zarządu
2021-03-16Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk