• Odbierz prezent
AQUA: Stanowisko Zarządu AQUA S.A. w sprawie pisma otrzymanego od Veolia Voda (Sofia) B.V. (2021-03-26 14:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Stanowisko Zarządu AQUA S.A. w sprawie pisma otrzymanego od Veolia Voda (Sofia) B.V.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w odniesieniu do pisma podpisanego za Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia Voda”) oraz przedłożonych wraz z nim dokumentów (łącznie „Pismo”), o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 15 marca 2021 r., niniejszym informuje, że po dokonaniu wnikliwej analizy Pisma oraz przeprowadzeniu konsultacji z doradcami prawnymi Spółki, Zarząd Spółki ustalił obiektywny brak możliwości wykonania zarówno wezwania, jak i żądania ewentualnego, objętych treścią Pisma.
Powyższe stanowi w szczególności konsekwencję ustalenia, iż Veolia Voda nie przysługuje uprawnienie do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki. Wszelkie więc oświadczenia formułowane przez Veolia Voda z powołaniem się na przywołane przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne Spółki w żadnej mierze nie prowadzą do zwołania jakiegokolwiek Walnego Zgromadzenia Spółki.
Pismo obarczone jest również wadami formalnymi uniemożliwiającymi Zarządowi Spółki uznanie go za skutecznie złożone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
W konsekwencji, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął decyzję o pozostawieniu Pisma bez dalszego biegu.
W celu uniknięcia wątpliwości, Zarząd Spółki wyjaśnia, że na chwilę publikacji niniejszego raportu bieżącego nie zostało zwołane żadne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady miałyby się odbyć w kwietniu br.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AQUA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AQUAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
1 Maja23
(ulica)(numer)
033 8280200033 8124015
(telefon)(fax)
aqua.com.pl
(e-mail)(www)
5470083658002393877
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26
Krzysztof Michalski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk