• Odbierz prezent
AQUA S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy (2021-03-04 19:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
Informacja o zawarciu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 4.03.2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Straszyn”. O wyborze oferty w postępowaniu przetargowym Emitent informował raportem ESPI-2/2021 w dniu 22.01.2021 r.
Stronami zawartej umowy są:
I. Inwestor, organizator przetargu:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.
II. Wykonawca projektu: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Łączna wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 4 970 000,00 zł netto (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Przedmiot umowy (z wyjątkiem nadzorów autorskich) będzie realizowany w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od 04.03.2021 roku, w etapach:
1. O wartości 1.926.000,00 zł, w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
2. O wartości 1.300.050,00 zł w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,
3. O wartości 1.588.950,00 zł w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy,
Nadzory autorskie o wartości do 155.000,00 zł netto będą realizowane w trakcie wykonawstwa inwestycji w przewidywanym okresie do 60 miesięcy od podpisania umowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AQUA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-327Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kanclerska28
(ulica)(numer)
+48 (61) 66 54 500+48 (61) 66 54 501
(telefon)(fax)
biuro@aqua.poznan.plwww.aqua.poznan.pl
(e-mail)(www)
781-00-20-713004798058
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Bartłomiej KrasickiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk