• Odbierz prezent
AQUA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. wraz z projektami uchwał. (2021-10-26 15:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021ESPI
Data sporządzenia:2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 marca 2022 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w sali audio położonej w budynku Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w związku z otrzymaniem przez Zarząd Spółki pisma od Veolia Voda (Sofia) B.V. oraz pana Raimondo Eggink, mającego stanowić żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Pismo”), o czym Spółka poinformowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 15 października 2021 r. Po dokonaniu wnikliwej analizy Pisma oraz przeprowadzeniu konsultacji z doradcami prawnymi Spółki, Zarząd Spółki ustalił, iż Pismo obarczone jest wadami formalnymi, tak w świetle przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, jak i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zidentyfikowane wady Pisma, a także wynikające z nich konsekwencje, Zarząd Spółki przedstawi oraz omówi w formie i terminie przewidzianym prawem.
Przekazywany wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projekt uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych pochodzi z Pisma oraz został przygotowany przez jego nadawców.
Zarząd Spółki postanowił o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
 ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 załącznik do tego ogłoszenia przedstawiający zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
Projekty uchwał NWZ.pdf
Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


Krzysztof Michalski


Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk