• Odbierz prezent
AQU: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 14.06.2021 r. wraz z projektami uchwał. (2021-03-26 15:14)
fot. freepik.com
Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 1, art. 402 2 oraz art. 406 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 14 czerwca 2021 r. na godzinę 1200, w sali audio położonej w budynku Spółki
w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Delegacja członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy, tym niemniej stanowi ono odpowiedź na sygnalizowaną potrzebę przeprowadzenia obrad organu właścicielskiego Spółki w przedmiocie składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki. Mając na uwadze niewiążący prawnie charakter wspomnianych sygnałów (por. raport bieżący Spółki ESPI nr 8/2021 z dnia 26 marca 2021 r.) Zarząd Spółki postanowił samodzielnie zainicjować Walne Zgromadzenie stosując w ten sposób najlepsze standardy corporate governance.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż termin obrad Walnego Zgromadzenia podyktowany jest w szczególności aktualną sytuacją pandemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, a także będącymi jej następstwem ograniczeniami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Mając na uwadze wzmiankowane okoliczności, Zarząd Spółki postanowił o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i załącznik do tego ogłoszenia przedstawiający zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-26 15:14:03Krzysztof MichalskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk