• Odbierz prezent
AQT: Zawarcie umowy z firmą audytorską (2021-03-29 20:39)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd AQT Water SA z siedzibą w Łomży („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 26 marca 2021 r. umowy o przeprowadzenie badań śródrocznych sprawozdań finansowych Emitenta ze spółką Rachuba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-464) przy ulicy Włókienniczej 17 lok.1.
Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z firmą audytorską jest badanie śródrocznych (kwartalnych) sprawozdań finansowych Emitenta w 2021 roku.
Wybór Firmy audytorskiej uprawnionej do badania kwartalnych sprawozdań finansowych Spółki za w 2021 r. został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwale nr 3/3/2021 w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej.


Podstawa prawna:
§ 14 ust. 11 pkt 8 Statutu Spółki AQT Water S.A. w związku z art. 130 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 ze zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.)
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-29 20:39:47Maciej PawlukPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk