• Odbierz prezent
AQT: Zakończenie subskrypcji akcji serii D (2021-03-26 17:26)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 stycznia 2021 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 3 marca 2021 r.

2.Data przydziału instrumentów finansowych
Akcje serii D przydzielono 4 marca 2021 r..

3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D.

4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy.

5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Przydzielono 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D.

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane
Akcje serii D obejmowane były po cenie emisyjnej równej 3,00 zł (trzy złote) każda akcja.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych
Akcje serii D zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 3.540.000,00 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy) złotych.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją
Zapisy na akcje serii D złożyły 542 osoby.

8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Akcje serii D zostały przydzielone 542 osobom.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie dotyczy.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 10.000 złotych, w tym koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty — 10.000 złotych,
b)wynagrodzenia subemitentów — 0 (zero) złotych,
c)sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 (zero) złotych,
d)promocji oferty – 0 (zero) złotych.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: wydatki nie są ujmowane w bieżących kosztach lecz w chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii D, pomniejszają kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-26 17:26:07Maciej PawlukPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk