• Odbierz prezent
APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2022 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej (2022-05-27 18:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2022 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 30 maja 2022 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 27 maja 2022 r. sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji Spółki za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.,
a także
- Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które zostanie przedstawione w ramach punktu 12 porządku obrad, wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania.

Ponadto w dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała projekt porządku obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 10/2022, zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu APS Energia S.A. zatwierdzenie:
- Jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2021,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2021,
- Sprawozdania Zarządu z działalności APS Energia S.A. i Grupy Kapitałowej APS Energia w 2021 roku,
oraz złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:
- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szewczykowi oraz Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Szumowskiemu z wykonywanych obowiązków w 2021 r.,
- udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
Spr RN z dzialalnosci za 2021.pdfSprawozdanie z działalności RN APS Energia w 2021 r.
Spr RN Ocena sytuacji Spolki za 2021.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji Spółki za 2021 r.
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2021.pdfSprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzroczej APS Energia 2021-2020
APS_31.12.2021_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach APS Energia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-126Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strużańska14
(ulica)(numer)
+48 22 762 00 00+48 22 762 00 01
(telefon)(fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail)(www)
125-11-78-954017370070
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2022-05-27Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk