• Odbierz prezent
APS ENERGIA S.A.: raport finansowy (2021-03-31 18:38)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-126Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strużańska14
(ulica)(numer)
+48 22 762 00 00+48 22 762 00 01
(telefon)(fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail)(www)
125-11-78-954017370070
(NIP)(REGON)
259400E3RDWMIUQHME950000346520
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży41 169,0066 836,009 201,0015 537,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-4 360,003 461,00-974,00805,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-919,003 033,00-205,00705,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-1 001,003 361,00-224,00781,00
Zysk (strata) netto-1 001,003 361,00-224,00781,00
Suma całkowitych dochodów-1 001,003 361,00-224,00781,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 009,002 448,00-226,00569,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej217,003 938,0049,00915,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 087,00-2 950,00-690,00-686,00
Przepływy pieniężne netto razem-3 879,003 436,00-867,00799,00
Liczba akcji (w szt.)28 185 494,0028 185 494,0028 185 494,0028 185 494,00
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,040,12-0,010,03
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,040,12-0,010,03
Aktywa trwałe35 914,0036 512,007 782,008 574,00
Aktywa obrotowe31 578,0034 714,006 843,008 152,00
Aktywa razem67 492,0071 226,0014 625,0016 726,00
Zobowiązania długoterminowe19 689,0018 634,004 266,004 376,00
Zobowiązania krótkoterminowe11 571,0013 950,002 507,003 276,00
Kapitały własne36 232,0038 642,007 851,009 074,00
Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wedlug kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzien każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązujacego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
Średni kurs w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniósł 4,4742 EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniósł 4,3018 EUR/PLN.
Kurs na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósl 4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 4,2585 EUR/PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.BES.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis
APS Energia SA FY 2020.xhtmlSprawozdanie finansowe za rok 2020 APS Energia SA
APS Energia SA FY 2020.BES.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe za rok 2020 APS Energia SA - podpis
Sprawozdanie Zarządu.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie Zarządu.BES.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności - podpis
Oświadczenie Zarządu_sf.xhtmlOświadczenie Zarządu
Oświadczenie Zarządu_sf.BES.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu - podpis
Informacja Zarządu.xhtmlInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej
Informacja Zarządu.BES.xhtml.xadesInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej - podpis
31122020_JSF_APS_Sprawozdanie z badania_2020.xhtmlSprawozdanie UHY ECA z badania
31122020_JSF_APS_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xadesSprawozdanie UHY ECA z badania - podpis
Oświadczenie RN.xhtmlOświadczenie RN
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań za 2020.xhtmlSprawozdanie RN z wyników oceny

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk