• Odbierz prezent
APS ENERGIA S.A.: raport finansowy (2021-03-31 18:32)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-126Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strużańska14
(ulica)(numer)
+48 22 762 00 00+48 22 762 00 01
(telefon)(fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail)(www)
125-11-78-954017370070
(NIP)(REGON)
259400E3RDWMIUQHME950000346520
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży85 404,00134 758,0019 088,0031 326,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 605,0013 036,00-582,003 030,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-4 727,0012 319,00-1 057,002 864,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-5 377,0010 637,00-1 202,002 473,00
Zysk (strata) netto-5 377,0010 637,00-1 202,002 473,00
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego-5 377,0010 637,00-1 202,002 473,00
Suma dochodów całkowitych-7 367,0011 278,00-1 647,002 622,00
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący-7 367,0011 278,00-1 647,002 622,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 045,008 657,00457,002 012,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 330,00-379,00-968,00-88,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 420,00-4 232,00-764,00-984,00
Przepływy pieniężne netto razem-5 705,004 046,00-1 275,00941,00
Liczba akcji (w szt.)28 185 494,0028 185 494,0028 185 494,0028 185 494,00
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,190,38-0,040,09
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,190,38-0,040,09
Aktywa trwałe44 423,0042 900,009 626,0010 074,00
Aktywa obrotowe47 130,0066 832,0010 213,0015 694,00
Aktywa razem91 553,00109 732,0019 839,0025 768,00
Zobowiązania długoterminowe24 580,0021 240,005 326,004 988,00
Zobowiązania krótkoterminowe20 766,0033 509,004 500,007 869,00
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej46 207,0054 983,0010 013,0012 911,00
Kapitały własne46 207,0054 983,0010 013,0012 911,00
Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wedlug kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzien każdego miesiąca danego okresu obrotowego. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązujacego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP. Średni kurs w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniósł 4,4742 EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniósł 4,3018 EUR/PLN. Kurs na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósl 4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 4,2585 EUR/PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.BES.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis
259400E3RDWMIUQHME95-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 Grupa APS Energia
259400E3RDWMIUQHME95-2020-12-31.BES.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 Grupa APS Energia - podpis
Sprawozdanie Zarządu.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie Zarządu.BES.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności - podpis
Oświadczenie Zarządu_ssf.xhtmlOświadczenie Zarządu
Oświadczenie Zarządu_ssf.BES.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu - podpis
Informacja Zarządu.xhtmlInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej
Informacja Zarządu.BES.xhtml.xadesInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej - podpis
31122020_SSF_APS_Sprawozdanie z badania_2020.xhtmlSprawozdanie UHY ECA z badania
31122020_SSF_APS_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xadesSprawozdanie UHY ECA z badania - podpis
Oświadczenie RN.xhtmlOświadczenie RN
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań za 2020.xhtmlSprawozdanie RN z wyników oceny

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk