• Odbierz prezent
APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2021-10-26 15:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
APOLLO CAPITAL S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Artura Górskiego zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, o przekroczeniu progu powyżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Poniżej treść otrzymanego zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie progu powyżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”):
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została nabyciem w dniu 21 października 2021 r. w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 14.000 akcji spółki Apollo Capital ASI S.A.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed wskazanymi transakcjami posiadałem 601.000 akcji spółki Apollo Capital ASI S.A., stanowiących 15,30% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 601.000 głosów, co stanowiło 14,92% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po wskazanych transakcjach posiadam 615.000 akcji spółki Apollo Capital ASI S.A., stanowiących 15,66% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 615.000 głosów, co stanowi 15,27% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
615.000 głosów, co stanowi 15,27% ogólnej liczby głosów.”


MESSAGE (ENGLISH VERSION)APOLLO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APOLLO CAPITAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bałtycka30A/18
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@apollocapital.plwww.apollocapital.pl
(e-mail)(www)
8971759950021206219
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26
Łukasz Górski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk