• Odbierz prezent
APLISENS S.A.: Rozwiązanie i zawarcie nowej umowy o pośrednictwo w eksporcie (2021-03-24 12:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Rozwiązanie i zawarcie nowej umowy o pośrednictwo w eksporcie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. (Emitent, Producent) informuje, iż w dniu 24 marca 2021 r. została rozwiązana umowa z dnia 7 września 2011 r. o pośrednictwo w eksporcie, łącząca APLISENS S.A. z dotychczasowym pośrednikiem M-System sp. z o.o., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 i kolejnych raportach bieżących i okresowych, a równocześnie w dniu 24 marca 2021 r. APLISENS S.A. zawarł umowę o pośrednictwo w eksporcie (Umowa) z dotychczasowym prezesem zarządu i głównym udziałowcem M-System Sp. z o.o. - Panem Mateuszem Brzostkiem prowadzącym działalność pod nazwą M-System Mateusz Brzostek (Pośrednik).

Zmiana została dokonana na wniosek Pana Mateusza Brzostka i w zakresie formy działalności gospodarczej prowadzonej przez Pośrednika przywraca stan, który obowiązywał przed zawarciem umowy z dnia 7 września 2011 r. (zob. ww. raport bieżący nr 18/2011) z zastrzeżeniem, iż wobec wejścia w życie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 170) możliwe było obecnie zabezpieczenia interesów APLISENS S.A. w relacji z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą poprzez wprowadzenie do treści Umowy wymogu powołania przez Pośrednika zarządcy sukcesyjnego i dokonania wpisu tego zarządcy sukcesyjnego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze (CEIDG). W Umowie rozszerzono ponadto zakres obowiązków informacyjnych Pośrednika wobec APLISENS S.A.

Umowa reguluje relacje Emitenta z M-System Mateusz Brzostek w zakresie sprzedaży urządzeń APLISENS S.A. na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu. Jej podstawowe warunki są analogiczne do tych, które były określone w umowie z dnia 7 września 2011 r. Zgodnie z treścią Umowy Pośrednik zobowiązany jest do nabywania urządzeń od Producenta oraz do ich sprzedaży w swoim imieniu i na swój rachunek, wyłącznie na wskazanych terytoriach, na rzecz dalszych nabywców wskazanych przez przedstawicieli Producenta po cenach określonych w cenniku na dany rynek, a Producent zobowiązany jest do sprzedaży Pośrednikowi tych urządzeń oraz poszczególnych ich części. Pośrednik zobowiązany jest do uiszczania ceny urządzeń w terminie 140 dni od dnia ich odbioru. Producent określił kredyt kupiecki przyznany Pośrednikowi na kwotę o równowartości 1,4 mln euro. Pośrednik zobowiązał się do powstrzymywania się od nabywania produktów konkurencyjnych oraz od nawiązywania kontaktów z zakładami konkurencyjnymi dla Producenta. Wynagrodzenie Pośrednika ma charakter prowizyjny. Producent udziela Pośrednikowi takiej samej gwarancji jaką udziela na rynkach, których dotyczy Umowa. Pośrednik ponosi odpowiedzialność w stosunku do dalszych nabywców, w szczególności zobowiązany jest do obsługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie państw wymienionych powyżej. Tytułem zabezpieczenia płatności wynikających z Umowy Pośrednik zobowiązany jest do wystawienia weksla własnego in blanco. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Wartość obrotów APLISENS S.A. z dotychczasowym pośrednikiem M-System sp. z o.o. za rok 2019 wyniosła 15,4 mln zł, a za rok 2020 - 13,3 mln zł. Zobowiązania M-System sp. z o.o. w stosunku do APLISENS S.A. na dzień rozwiązania umowy wynoszą 1,8 mln zł. Strony uzgodniły harmonogram spłaty wymienionych zobowiązań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Morelowa7
(ulica)(numer)
22 814 07 7722 814 07 78
(telefon)(fax)
aplisens@aplisens.plwww.aplisens.pl
(e-mail)(www)
113-08-88-504012265485
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Adam ŻurawskiPrezes ZarząduAdam Żurawski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk