• Odbierz prezent
APC: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 roku (2022-06-23 17:14)
fot. freepik.com
Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2022 r. w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki.

- Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.927.002,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a)99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imienny serii A1,
b)100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c)3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”

- Uchwalone brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4 227 002,00 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote zero groszy) i nie więcej niż 4 377 002,00 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa złote zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 4 227 002 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwie) i nie więcej niż 4 377 002 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a)99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
b)100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c)3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
d)nie mniej niż 300.000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”

- Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu Spółki:
„1.Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 30 % (trzydzieści procent) akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum.
2.Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosownia.”

- Uchwalone brzmienie § 23 Statutu Spółki:
„Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.”

- Uchylono § 4 ust. 4 Statutu Spółki o następującej treści:
„Założycielami Spółki są:
a) Privilege Capital Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
b) Totmes Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”

- Dodano Rozdział V ze zn. 1 i § 29 ze zn. 1 Statutu Spółki o następującej treści:
„Założycielami Spółki są:
a) Privilege Capital Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
b) Totmes Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”

Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-06-23 17:14:35Łukasz GórskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk