• Odbierz prezent
APATOR: raport finansowy (2021-02-26 06:57)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
APATOR SA
(pełna nazwa emitenta)
APATORElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska4A lok C4
(ulica)(numer)
56 619127156 6191274
(telefon)(fax)
apator@apator.comapator.com
(e-mail)(www)
8790166896870037630
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-314 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Sprawozdanie skonsolidowaneIV kwartały 2020IV kwartały 2019IV kwartały 2020IV kwartały 2019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów934 465877 593208 858204 006
Zysk (strata) z działalności operacyjnej78 31476 41717 50417 764
EBITDA130 916126 28829 26029 357
Zysk (strata) brutto81 77673 88418 27717 175
Zysk (strata) netto62 82555 28714 04212 852
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy60 69053 41013 56512 416
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli2 1351 877477436
Średnia ważona ilość akcji29 204 90729 253 72129 204 90729 253 721
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]2,081,830,460,42
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej121 379121 30326 30228 485
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(59 912)(52 001)(12 983)(12 211)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(66 538)(64 311)(14 418)(15 102)
Przepływy pieniężne razem(5 071)4 991 (1 099)1 172
Sprawozdanie skonsolidowane31.12.20202019 rok31.12.20202019 rok
Aktywa razem874 069887 836189 406208 485
Aktywa trwałe496 253472 363107 535110 922
Aktywa obrotowe377 816415 47381 87197 563
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli517 804492 889112 205115 742
Udziały niesprawujące kontroli7 6176 7001 6511 573
Kapitał akcyjny3 2813 286711772
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe46 41457 59710 05813 525
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe309 851337 35067 14379 218
Średnia ważona ilość akcji29 204 90729 253 72129 204 90729 253 721
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]17,7316,853,843,96
Sprawozdanie jednostkoweIV kwartały 2020IV kwartały 2019IV kwartały 2020IV kwartały 2019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów353 424 262 967 78 992 61 130
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 167 12 210 5 401 2 838
EBITDA41 840 27 978 9 351 6 504
Zysk (strata) brutto 56 855 54 518 12 707 12 673
Zysk (strata) netto 51 789 54 072 11 575 12 570
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy51 789 54 072 11 575 12 570
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli- - - -
Średnia ważona ilość akcji32 804 907 32 853 721 32 804 907 32 853 721
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,58 1,65 0,35 0,38
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej36 325 38 206 7 871 8 972
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej13 321 20 862 2 887 4 899
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(49 360)(56 697)(10 696)(13 314)
Przepływy pieniężne razem286 2 371 62 557
Sprawozdanie jednostkowe31.12.20202019 rok31.12.20202019 rok
Aktywa razem501 329 494 377 108 635 116 092
Aktywa trwałe396 114 386 688 85 836 90 804
Aktywa obrotowe105 215 107 689 22 799 25 288
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli369 638 355 188 80 098 83 407
Udziały niesprawujące kontroli- - - -
Kapitał akcyjny3 281 3 286 711 772
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe12 381 11 990 2 683 2 816
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe119 310 127 199 25 854 29 869
Średnia ważona ilość akcji32 804 907 32 853 721 32 804 907 32 853 721
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]11,27 10,81 2,44 2,54

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport za IV kwartał 2020_Grupa Apator.pdfSkonsolidowany raport Grupy Apator za I-IV kwartały 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-16Mirosław KlepackiPrezes Zarządu
2020-11-16Małgorzata MazurekDyrektor ds. Finansowych, Prokurent


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk