• Odbierz prezent
APA: Oddalenie powództwa przeciwko Apanet S.A. o stwierdzenie nieważności (lub uchylenie) niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r. (2021-07-28 21:51)

Spis załączników:

W nawiązaniu do raportu EBI 21/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. informującego o doręczeniu spółce APANET S.A. („Emitent”, Spółka”) odpisu pozwu Pana Marcina B. („Powód”) przeciwko Emitentowi złożonego w dniu 2 października 2020 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. powziął wiedzę, że wyrokiem z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie X GC 648/20 Sąd Okręgowy we Wrocławiu:
1) oddalił powództwo;
2) zasądził od powoda na rzecz Emitenta zwrot kosztów procesu.
Wyrok nie jest prawomocny.

Powód wnosił o:
1) stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad, w części, tj. w zakresie pkt 13 lit. a) (w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu), pkt 13 lit. k) (w sprawie zmiany Statutu spółki), pkt 13 lit l) (w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej);
2) stwierdzenie nieważności w całości uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu;
ewentualnie o:
3) uchylenie w całości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-07-28 21:51:41Mariusz KluskaPrezes Zarządu
2021-07-28 21:51:41Jacek KonopaCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk