• Odbierz prezent
ANSWEAR.COM S.A.: Ustalenie przez Radę Nadzorczą Spółki liczby akcji, listy uczestników oraz warunków nabycia akcji w drugim roku realizacji Programu Motywacyjnego (2021-03-18 19:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
ANSWEAR.COM S.A.
Temat
Ustalenie przez Radę Nadzorczą Spółki liczby akcji, listy uczestników oraz warunków nabycia akcji w drugim roku realizacji Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066 („Spółka”), zawiadamia, że w dniu 17 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 4/07/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lipca 2020 r. (dalej: „Regulamin Programu Motywacyjnego”), zmienionego następnie uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/09/2020 z dnia 4 września 2020 r. w przedmiocie zmiany postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki, podjęła uchwały związane z realizacją Programu Motywacyjnego (dalej: „Program Motywacyjny”) w 2021 roku, w szczególności:

1. Uchwałę nr 3/03/2021 w przedmiocie zwiększenia ilości akcji przyznanych Uczestnikom Programu Motywacyjnego w drugim roku realizacji programu (tj. w roku 2021) - na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego ilość akcji do objęcia w roku 2021 została zwiększona ze 157.000 do 159.093 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji, tj. o 2.093 akcje, co do których uprawnienia do objęcia po pierwszym roku realizacji programu motywacyjnego wygasną, ze względu na podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z jednym z uczestników programu.

2. Uchwałę nr 4/03/2021 w przedmiocie zatwierdzenia listy Uczestników Programu Motywacyjnego.

3. Uchwałę nr 5/03/2021 w przedmiocie ustalenia celu wynikowego i dodatkowego warunku objęcia akcji w 2021 roku w ramach Programu Motywacyjnego, zgodnie z którą Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd celu wynikowego w 2021 roku jako wskaźnika EBITDA na poziomie 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych („Cel Wynikowy”), z zastrzeżeniem, że osiągnięcie Celu Wynikowego będzie uprawniało do objęcia nie więcej niż 50% akcji spośród przyznanych Uczestnikom. Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu Programu Motywacyjnego Rada Nadzorcza ustaliła dodatkowy warunek objęcia nie więcej niż 50 % z akcji przyznanych poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego w postaci osiągnięcia przez Spółkę w 2021 roku sprzedaży on line w wysokości 650.000.000,00 (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów) złotych. Objęcie akcji nastąpi z uwzględnieniem progów procentowych wskazanych w postanowieniach Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Przez sprzedaż on-line należy rozumieć zafiskalizowaną sprzedaż w 2021 roku, łącznie ze sprzedażą prowadzoną na zasadach komisu wyrażoną w pełnej wartości (w cenie sprzedaży do klienta, bez podatku VAT), jak również opłaty klientów za transport przesyłek o wartości poniżej progu darmowej dostawy.

Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) nie zawiera wyceny Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.

Zarząd Answear.com S.A. pragnie podkreślić, że Program Motywacyjny został utworzony w celu stworzenia mechanizmu motywującego Członków Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki, stabilizacji kadry menedżerskiej, stworzenia przejrzystych warunków dodatkowego wynagradzania pracowników i współpracowników za ich wkład we wzrost wartości Spółki, w tym w szczególności w zwiększenie jej przychodów i zysków, a w konsekwencji wzrostu wartości akcji Spółki oraz wartości dla akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ANSWEAR.COM S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-564Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Pokoju18
(ulica)(numer)
+48 12 312 27 27
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6793080390122515020
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Krzysztof BajołekPrezes ZarząduKrzysztof Bajołek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk