• Odbierz prezent
ANSWEAR.COM S.A.: Transakcje na akcjach emitenta (2021-09-23 16:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia:2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
ANSWEAR.COM S.A.
Temat
Transakcje na akcjach emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2021 r. wpłynęło do Spółki złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) zawiadomienie od: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu funduszu inwestycyjnych:
- Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
(dalej łącznie jako: „Fundusze”) o zmniejszeniu poziomu zaangażowania Funduszy w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki do poziomu 4,98% kapitału zakładowego Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem w wyniku dokonanych transakcji Fundusze posiadają łącznie 855 861 sztuk akcji Spółki stanowiących 4,98% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 855 861 głosów, które stanowią 4,98% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.
Załączniki
PlikOpis
RB Answear WSPI 34_2021 - Załącznik AIP_TFI_Answear.com S.A. _znaczne pakiety akcji_poniżej 5%.pdfAIP_TFI_Answear.com S.A. _znaczne pakiety akcji_poniżej 5%
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ANSWEAR.COM S.A.Handel detaliczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-564Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Pokoju18
(ulica)(numer)
+48 12 312 27 27
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6793080390122515020
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Krzysztof BajołekPrezes ZarząduKrzysztof Bajołek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk