• Odbierz prezent
ANSWEAR.COM S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 
akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ANSWEAR.COM S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji (2021-02-24 17:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
ANSWEAR.COM S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ANSWEAR.COM S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066 („Spółka”), zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2021 r. Spółka powzięła informację o powzięciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwał nr 181/2021 oraz 182/2021 w przedmiocie:
1) dopuszczenia i wprowadzenia z dniem 26 lutego 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda:
a) 14.671.000 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLANSWR00019”,
b) 367.000 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLANSWR00019”,
c) 311.000 (trzysta jedenaście tysięcy) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLANSWR00019”,
d) 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji serii D, przy czym wprowadzenie akcji serii D następuje pod warunkiem dokonania w dniu 26 lutego 2021 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLANSWR00019”;

2) notowania akcji spółki ANSWEAR.COM S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ANSWEAR” i oznaczeniem „ANR”.

3) ustaleniu ostatniego dnia obrotu giełdowego akcjami Spółki, o których mowa w pkt 1) lit. a)-c), na rynku równoległym na dzień 25 lutego 2021 r.

Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
RB Answear ESPI 15_2021_Załącznik Uchwała GPW nr 181 i 182.pdfRB Answear ESPI 15_2021_Załącznik Uchwała GPW nr 181 i 182
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ANSWEAR.COM S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-564Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Pokoju18
(ulica)(numer)
+48 12 312 27 27
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6793080390122515020
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-24Krzysztof BajołekPrezes ZarząduKrzysztof Bajołek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk