• Odbierz prezent
Analizujemy sprawozdanie finansowe Grupy Pekao

Wczoraj analizowaliśmy dla Was półroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku. Dziś zajmiemy się analizą sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao. Dlaczego analizujemy sprawozdania finansowe akurat tych dwóch banków? Ma to z wiązek z pojawieniem się realnej możliwości fuzji tych banków. Byłoby to prawdopodobnie jedno z największych wydarzeń w polskim sektorze bankowym w ostatnich latach. Więcej na ten temat możecie przeczytać w artykule wyjaśniającym o co chodzi w całym tym zamieszaniu wokół "Pekalioru", czyli połączenia Pekao i Aliora. W tej sytuacji warto sprawdzić, jak prezentuje się sytuacja obydwu banków.

 

Wyniki finansowe

W I półroczu 2017 r. przychody Grupy Kapitałowej Pekao z tytułu odsetek wyniosły około 2,768 mld zł. W I półroczu 2016 r. wynosiły one około 2,691 mld zł. Grupa Pekao zanotowała więc wzrost przychodów z tytułu odsetek na poziomie około 2,83% rok do roku (rdr).

Wynik netto w I półroczu 2017 r., mimo iż dodatni, wykazuje znaczący spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podczas, gdy w I półroczu 2017 r. Grupa Pekao osiągnęła zysk netto na poziomie niemal 885 mln zł, w I półroczu 2016 r. wynik ten sięgał ponad 1,264 mld zł. Oznacza to spadek wartości wyniku finansowego o około 29,99% rdr.

Wskutek zmniejszenia wartości wyniku finansowego w liczbach bezwzględnych, pogorszeniu uległ również wynik finansowy w przeliczeniu na jedną akcję. Zarówno zysk podstawowy, jak i rozwodniony na jedną akcję wyniosły w I półroczu 2017 r. 3,37 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość ta wynosiła 4,82 zł. W ujęciu procentowym oznacza to spadek zysku przypadającego na jedną akcję o ok. 30,08%.

 

Podatek bankowy

Na wynik finansowy Grupy Pekao, istotny wpływ ma podatek od niektórych instytucji finansowych zwany podatkiem bankowym. W I półroczu 2017 r. Grupa Pekao zapłaciła ok. 253 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to niemal 201 mln zł. To wzrost wartości płaconego podatku o ok. 25,81%.

 

Cash flow

W I półroczu 2017 r. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy Pekao były ujemne. Oznacza to, ze Grupie Pekao nie udało się wygenerować dodatniego strumienia pieniężnego z głównej działalności, do której została powołana. Wartość przepływów z działalności operacyjnej wyniosła niemal (-)7,254 mld zł.

Głównie w wyniku zbycia inwestycyjnych papierów wartościowych Grupa Pekao osiągnęła dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej, w wysokości ponad 8,476 mld zł.

Przepływy z działalności finansowej były ujemne w wyniku wykupu dłużnych papierów wartościowych i wyniosły ponad (-)213 mln zł.

Takie zestawienie kierunków przepływów pieniężnych zazwyczaj oceniane jest jako negatywne.

Łączne przepływy pieniężne były jednak dodatnie, co spowodowało zwiększenie stanu środków pieniężnych o niespełna 1,009 mld zł.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk