• Odbierz prezent
Analizujemy skorygowany raport Kredyt Inkaso za I kwartał roku 2017/2018

Kredyt Inkaso S.A. przedstawiła Skorygowany Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2017/2018. Powodem korekty są błędy, które spowodowały zawyżenie wyniku finansowego o 865 tys. zł.

Po korektach, sytuacja Grup Kapitałowej Spółki w I kwartale, zakończonym 30 czerwca 2017 r. uległa istotnym zmianom.

Przychody netto z działalności kontynuowanej w I kwartale roku obrotowego 2017/2018 wyniosły ok. 34,8 mln zł, w stosunku do ponad 30,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. To wzrost o ok. 13,43% rok do roku (rdr).

Wzrost przychodów nie przełożył się jednak na wzrost zysku netto. I kwartale roku 2017/2018 wyniósł on niemal 5,6 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku wynosił on ponad 6,6 mln zł. Oznacza to spadek wartości zysku netto o ok. -15,58% rdr.

Rentowność sprzedaży (ROS) liczona jako iloraz zysku netto i przychodów netto z działalności kontynuowanej zmniejszyła się z 21,63% w I kwartale roku 2016/2017 do 16,10% w I kwartale roku 2017/2018.

W I kwartale zakończonym 30 czerwca 2017 r. na jedną akcję przypadło 0,40 zł zysku, podczas, gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 0,48 zł.

Suma bilansowa zmniejszyła się z ok. 832,6 mln zł na koniec marca 2017 r., do ok. 794,6 mln zł na koniec czerwca 2017 r. Oznacza to spadek sumy bilansowej o ok.  4,56% w ciągu kwartału.

Wartość zadłużenia wyniosła na koniec czerwca ponad 524,8 mln zł (stopa zadłużenia liczona jako iloraz łącznych zobowiązań i sumy bilansowej wyniosła 66,05%). Na koniec marca 2017 r. było łączne zobowiązania wynosiły natomiast ok.561,1 mln zł (stopa zadłużenia wyniosła 67,39%). Łączne zobowiązania zmniejszyły się w ciągu I kwartału roku obrotowego 2017/2018 o 6,46%.

W I kwartale roku obrotowego 2017/2018 przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne, co można odczytywać jako sytuację negatywną, gdyż oznacza to, że główna działalność Grupy Kapitałowej Spółki, nie generuje dodatnich przepływów pieniężnych. Przepływy z działalności inwestycyjnej oraz z działalności finansowej również były ujemne. Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej można odczytywać pozytywnie, gdy analizuje się je pojedynczo. Oznaczają, że Grupa Kapitałowa Spółki ponosi wydatki na inwestycje. Jednakże w połączeniu z ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej i finansowej są one sygnałem negatywnym. Ujemne przepływy pieniężne (cash flow) ze wszystkich rodzajów działalności mogą poważnie niepokoić, w kontekście zdolności Grupy Spółki do generowania środków pieniężnych.

Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, jeżeli spojrzymy na wartość posiadanych przez Grupę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Pomimo spadku poziomu środków pieniężnych o ponad 55,2 mln zł w I kwartale roku obrotowego 2017/2018, Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A., posiadała na koniec czerwca 2017 r. ok. 110,6 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Tak duża ilość środków pieniężnych zdecydowanie zmniejsza obawy o ujemne przepływy pieniężne ze wszystkich rodzajów działalności, gdyż Grupa ma wciąż znaczące zapasy. Niemniej jednak, sam fakt trzech ujemnych strumieni pieniężnych jest sygnałem niepokojącym.

Kredyt Inkaso jest notowaną na GPW Spółką zajmującą się hurtowym obrotem wierzytelnościami.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk