• Odbierz prezent
Analiza fundamentalna. Co to jest i jak wykorzystać analizę fundamentalną w tradingu?

Na rynkach finansowych istnieje trudna do oszacowania liczba strategii inwestycyjnych. Blisko prawdy będziemy gdy stwierdzimy, że tyle jest strategii ilu inwestorów. Łączy je jedno. Cel w postaci zarabiania pieniędzy. Żeby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie sukcesu stosowane są różne analizy. Z jednej strony mamy analizę przeszłych zachowań cen, czyli analizę techniczną. Z drugiej strony, bardziej skomplikowaną, analizę fundamentalną. W tym artykule skupimy się na tym czym jest analiza fundamentalna i dlaczego warto się nią zainteresować.

Co to jest analiza fundamentalna? Definicja, idea

Analiza fundamentalna to badanie, którego celem jest oszacowanie realnej wartości danego instrumentu/ aktywa. Inwestor stosujący taką analizę szukać będzie podmiotów/ aktywów, które są przez rynek niedoszacowane, a sprzedawać będzie te, które wyceniane są nadto optymistycznie. Analiza fundamentalna składa się z następujących kroków, a ich kolejność nie jest przypadkowa:

 • analiza makroekonomiczna
 • analiza sektorowa
 • analiza sytuacyjna
 • analiza finansowa
 • wycena giełdowa/ analiza wyceny giełdowej

To oczywiście podstawowy sposób wykorzystywania analizy fundamentalnej. We wstępie podkreśliłem, że jest to analiza bardziej skomplikowana niż analiza techniczna. Wynika to z kilku czynników:

 • poszczególne aktywa wyceniane są za pomocą różnych metodologii
 • w przypadku rynku walutowego stoimy przed zadaniem oszacowanie wartości i kierunku rozwoju gospodarki
 • analiza fundamentalna wymaga od nas umiejętności matematycznych oraz statystycznych
 • poszczególne aktywa znacząco się od siebie różnią
 • w przypadku spółek, w szczególności gdy inwestujemy również w spółki zagraniczne inaczej wyglądają prawne uwarunkowania dot. sprawozdań finansowych oraz bilansów

Te powody wpływają również na popularność analizy technicznej, którą praktycznie po dosłownie godzinnym wdrożeniu jesteśmy w stanie stosować na różnych rynkach.

Jaka jest idea analizy fundamentalnej?

Ukrywa się w samej definicji, czyli realna wycena wartości danego aktywa. To nie lada trudne zadanie, dlatego, że na wartość np. nieruchomości wpływ ma nie tylko lokalizacja oraz jej wielkość, ale również otoczenie gospodarcze, w którym się znajdujemy. W przypadku silnej hossy i wzrostów gospodarczych wartość takiej nieruchomości powinna być znacząco wyższa niż w przypadku rynkowej bessy i zapaści gospodarczej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku spółek, walut, surowców oraz indeksów.

Etapy analizy fundamentalnej. Jak przebiega?

Od ogółu do szczegółu. To najlepsze określenie drogi jaką przejdziemy dokonując analizy fundamentalnej w sposób prawidłowy. Ogółem jest ogólny stan gospodarki. To tzw. analiza makrootoczenia. Wymaga ona od nas analizy takich składników/ czynników jak: PKB, inflacja, stopy procentowe, kursy walut, stopa bezrobocia, deficyt budżetowy, dług publiczny, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stabilność polityczna, itp. W przypadku gdy zmierzać będzie do analizy fundamentalnej rynku Forex to oczywiście musimy podjąć pod rozważania również podaż i popyt na daną walutę oraz politykę monetarną realizowaną przez bank centralny danego kraju. Na pierwszy rzut oka analiza Forex jest krótsza niż analiza fundamentalna rynku akcyjnego. Jeżeli jednak chcemy to zrobić dokładnie i dobrze to jest to bardzo czasochłonny proces. To znowu powoduje, że analiza techniczna na rynku Forex jest znacznie bardziej popularna wśród inwestorów indywidualnych niż analiza fundamentalna. Niejednokrotnie na wykonanie rzetelnej analizy fundamentalnej decydują się osoby bardziej zamożne. Wiemy już, że pierwszym krokiem jest analiza makroekonomiczna, która wymaga od nas znajomości ekonomii. Drugim krokiem analizy fundamentalnej jest analiza sektorowa. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy analizować będziemy rynek akcyjny. Analiza sektorowa opiera się na sprawdzeniu jak generalnie radzą sobie podmioty z danej branży, czy też danego sektora (stąd nazwa tej analizy). Kolejnym krokiem jest już analiza fundamentalna konkretnej spółki. Opiera się na trzech etapach: analiza sytuacyjna, analiza finansowa oraz wycena spółki na giełdzie. Mniej więcej podobnie wygląda analiza fundamentalna na rynku surowcowym. Na czynniki pierwsze musimy rozłożyć elementy składające się na popyt oraz podaż danego towaru/ metalu/ surowca.

Analiza makroekonomiczna

Analiza makroekonomiczna jest to badanie, polegające na analizie i obserwacji  zjawisk zachodzących w gospodarce danego kraju. To pierwszy etap w analizie fundamentalnej na rynku akcji, natomiast dla rynku walutowego Forex to zarazem pierwszy jak i ostatni etap, który podlega analizie. Niestety nie wszystkie czynniki, które poddane są analizie są w 100% mierzalne. Z łatwością można zbadać to jak kształtuje się: inflacja, produkcja przemysłowa, stopy procentowe, dług publiczny, rynek pracy. Zdecydowanie trudniej jest gdy przejdziemy do elementów niemierzalnych. Co się na nie składa? Stabilność polityczna, infrastruktura, czynniki geograficzne, technologia, polityka podatkowa, zasady zatrudnienia. W przypadku tych elementów trudno o podejście w 100% obiektywne.

To oznacza, że każda analiza fundamentalna będzie i jest obarczona dużą dozą subiektywizmu. Im więcej procesów rozumiesz, masz większe doświadczenie tym większa szansa, że szukając realnej wyceny danego aktywa jesteś blisko prawdy. Na rynku Forex analizie fundamentalnej podlegają pary walutowe. Czyli wartość jednej waluty wyceniamy w drugiej. To powoduje, że żeby dobrze przeanalizować dany instrumenty rynku Forex należy zapoznać sie zarówno z gospodarką waluty kwotowanej oraz gospodarką waluty bazowej. Często analiza fundamentalna rynku Forex sprowadza się do analizy jednego czynnika co ostatecznie przekłada się na handel na danych makroekonomicznych. Jak dokładnie wygląda analiza fundamentalna rynku Forex dowiesz się z DARMOWEGO KURSU ANALIZY FUNDAMANTALNEJ, który dostępny jest na naszym oficjalnym kanale YouTube. Dodatkowo o wycenie poszczególnych aktywów traktuje między innymi Magazyn Inwestora.

Magazyn: Gwarancja zysków

Gwarancja zysków
W wydaniu 21. zapoznasz się z ponad 30 publikacjami dotyczącymi inwestowania w akcje, fundusze, nieruchomości, instrumenty pochodne, Forex, produkty strukturyzowane. 
Czytaj

Analiza sektorowa

Analiza sektorowa - opiera się na badaniu tej samej grupy aktywów. Jej zadaniem jest selekcja poszczególnych podmiotów/ aktywów, które w przyszłości przyniosą najlepsze rezultaty. Najłatwiej analizę sektorową przełożyć na rynek akcyjny, natomiast stosować ją należy również  w przypadku surowców (wtedy opierać się będzie np. na sprawdzeniu perspektyw poszczególnych produktów rolnych, czyli jednego wybranego segmentu). Na czym polega analiza sektorowa rynku akcyjnego? To analiza całej branży, która zmierza do tego, żeby wytypować najlepsze podmioty do inwestycji. Wybór branży jest też bardzo istotny, bo każdy sektor cechuje się innymi perspektywami. Wystarczy spojrzeć na aktualną sytuację branż wycenianych na GPW w Warszawie. Inne perspektywy stoją przed sektorem górniczym, a zupełnie inne przed polskim gamingiem. Oprócz skutecznej analizy sektorowej powinniśmy również mieć skuteczną strategię wykorzystującą efekty naszych analiz. Jaki jest kolejny krok w analizie fundamentalnej?

Analiza sytuacyjna

Analiza sytuacja - to badanie posługujące się elementami niefinansowymi. W przypadku konkretnej spółki analiza sytuacyjna polegać będzie na sprawdzeniu takich elementów jak:

 • wielkość zatrudnienia
 • jakość kadry zarządzającej
 • wykorzystywana technologia
 • strategia rozwoju

Żeby prawidłowo wykonać analizę sytuacyjną danego aktywa konieczne jest zapoznanie się ze specyfiką produktu/ usługi. W szczególności należy skupić się na elementach kształtujących popyt i podaż na nią.

Analiza finansowa

Analiza finansowa - to badanie polegające na ocenie kondycji finansowej spółki. To najbardziej obiektywny etap analizy fundamentalnej na rynku akcyjnym. Polega on na badaniu następujących elementów:

 • Bilans spółki
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych (cashflow)
 • Rachunek zmian w kapitale własnym
 • Dodatkowe informacje, które podawane są przez podmiot

W przypadku analizy finansowej stosowane są różne wskaźniki analizy fundamentalnej i mierzymy za jej pomocą takie parametry jak: wskaźnik rentowności, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik płynności, wskaźnik efektywności.  O tym jak obliczać poszczególne wskaźniki i parametry dowiesz się z kursu Analizy Fundamentalnej dostępnego na naszym kanale.

Jak wyceniać akcje? Wycena akcji

Wycena spółki - określenie wartości danego aktywa. Na rynku akcyjnym to wycena wartości danych akcji, na rynku Forex to wycena wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. Celem wyceny jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy dane aktywa są niedowartościowane czy są przewartościowane? Pomocne w odpowiedzi na to pytanie są trzy najpopularniejsze metody wyceny: majątkowa, dochodowa oraz porównawcza. Najpopularniejszą z nich jest wycena metodą dochodową, która opiera się na wycenie na podstawie generowanych przez spółkę nadwyżek finansowych. Dobrze jest jednak wykonać trzy wyceny dla jednego aktywa. Dzięki temu uzyskamy aż trzy różne spojrzenia na ten sam podmiot.

Uważaj na politykę

Dlaczego polityka odgrywa tak ważną rolę w analizie fundamentalnej? Dlatego, że nawet świetnie wykonana analiza i znalezienie idealnej spółki do inwestycji nie wygeneruje zarobku gdy dany sektor/ branża, a nawet cały rynek przez inwestorów będzie odbierany jako niestabilny w związku z np. działaniami polityków. Ważne jest żeby analizę otoczenia, w tym analizę stabilności politycznej oceniać na początku analizy fundamentalnej. Oszczędzi nam to bardzo dużo niepotrzebnej pracy. Idealnym przykładem jest też kwestia inwestowania w spółki, w których ważnym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. O tym czy to się opłaca dowiesz się z artykułu: Inwestowanie w spółki skarbu państwa nowym sportem ekstremalnym polaków

Każda branża jest inna

Warren Buffet mówi o tym, żeby inwestować tylko i wyłącznie w branże i spółki, których działalność się rozumie. To idealnie oddaje wagę analizy sektorowej. Należy zapoznać się szczegółowo z problemami danej branży oraz jej perspektywami. Absolutnie nie powinieneś się przejmować tym, że okazja ucieka Ci dosłownie sprzed nosa.

Lepiej stracić okazję niż pieniądze

Niektórzy uważają, że mamy idealny czas na zarobki na wzrostach na ropie naftowej. Wielu z nich nie bierze pod uwagę kwestii technicznych i tego jak funkcjonuje rynek kontraktów terminowych na ropie naftowej. Dla wielu z nich zarobek na wzrostach ropy naftowej będzie bardzo bolesną lekcją podstaw inwestowania w daną branżę/ sektor. Nie popełniaj tego błędu i przed inwestycją zrób wszystko żeby dokładnie poznać daną branżę.

Wiedza, która kryje się w raportach

Chcesz posiąść tajemną wiedzę? To zacznij czytać raporty finansowe. To w dokumentach finansowych, kryją się największe tajemnice danej spółki. Jak to możliwe? Powiedzmy, że inwestujesz w sektor budowlany. Spółka X przekazał informację, że za miniony kwartał odnotowała rekordowy zarobek. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się brzmieć super. Gdy jednak zerkniesz do raportów i oficjalnych dokumentów może się okazać, że pojawi się kilka bardzo dużych problemów. Jaki może być to problem? Np. to że spółka zysk wypracowała nie na działalności operacyjnej, ale na działalności finansowej handlując ryzykownymi instrumentami finansowymi.

Czy w takim przypadku nie podszedłbyś inaczej do tego hura optymistycznego komunikatu? Z pewnością tak i to najlepszy przykład pokazujący dlaczego warto czytać raporty finansowe.

 


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk