• Odbierz prezent
AMPLI: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji AMPLI S.A. w upadłości układowej (2021-03-08 13:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji AMPLI S.A. w upadłości układowej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd AMPLI S.A. informuje, że Spółka otrzymała od Pana Marka Moskala (zwanego dalej "Akcjonariuszem") zawiadomienie z dnia 2 marca 2021r. o przekroczeniu przez tego Akcjonariusza progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie, które to zawiadomienie dokonane zostało w trybie artykułu 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (zwanej dalej „Ustawą o ofercie”).

Zgodnie z ww. zawiadomieniem Akcjonariusza, przekroczenie przez niego progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jest rezultatem nabycia przez niego w dniach 22-25 lutego 2021 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. na rynku regulowanym łącznie 27.721 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji AMPLI S.A. w upadłości układowej.

Przed nabyciem 27.721 akcji Spółki, Akcjonariusz posiadał 353.092 (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcje, które stanowiły 10,76 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 353.092 (trzystu pięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćdziesięciu dwu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Pan Marek Moskal posiada łącznie 380.813 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście) akcji Spółki, stanowiących 11,6 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 380.813 (trzystu osiemdziesięciu tysięcy osiemset trzynastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia Akcjonariusza nie istnieją zależne od niego podmioty, posiadające akcje AMPLI S.A. w upadłości układowej, a także brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Akcjonariusz poinformował również, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. W związku z tym, Akcjonariusza tego nie dotyczy obowiązek podania informacji, o których mowa w art. 69 ust. 7, 8 i 9 i Ustawy o ofercie.

Raport jest przekazywany na podstawie art. 70 pkt 1) w związku z art. 69 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychMESSAGE (ENGLISH VERSION)AMPLI SA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
AMPLIHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa 27
(ulica)(numer)
14 632662614 6326628
(telefon)(fax)
biuro@ampli.com.plwww.ampli.com.pl
(e-mail)(www)
873-10-04-844850328892
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Waldemar MaduraPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk