• Odbierz prezent
AMICA: raport finansowy (2021-09-17 05:59)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie EUR
data przekazania: 2021-09-17
AMICA SA
(pełna nazwa emitenta)
AMICAElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
64-510Wronki
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Mickiewicza52
(ulica)(numer)
(067) 254-61-00(067) 254-03-20
(telefon)(fax)
aneta.banach@amica.com.plamica.com.pl
(e-mail)(www)
763-000-34-98570107305
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody ze sprzedaży 1 570,1 1 265,4 345,9 286,7
Zysk z działalności operacyjnej74,9 58,5 16,5 13,3
Zysk przed opodatkowaniem74,9 56,5 16,5 12,8
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki55,4 39,6 12,2 9,0
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych0,1 (0,2)0,0 (0,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(112,8)182,2 (24,8)41,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(24,6)(19,0)(5,4)(4,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(25,1)(99,9)(5,5)(22,6)
Przepływy pieniężne netto, razem(162,5)63,3 (35,7)14,4
Aktywa, razem2 221,6 1 873,7 491,4 419,5
Zobowiązania długoterminowe158,1 176,5 35,0 39,5
Zobowiązania krótkoterminowe968,5 729,7 214,2 163,4
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 092,2 965,4 241,6 216,2
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,8 2,1 0,6 0,5
Kapitał zakładowy15,6 15,6 3,5 3,5
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)201 983 250 000 201 983 250 000
Zysk na jedną akcję zwykłą7,33 5,24 1,61 1,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)140,47 121,87 31,07 27,29
Wypłacona/Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*6,0 3,0 1,3 0,7

Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:
kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych 4,5396 (30.06.2021) i 4,4143 (30.06.2020)
kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 4,5208 (30.06.2021) i 4,4660 (30.06.2020)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
AMICA 2021Q2 Komentarz Zarządu.pdf
AMICA 2021Q2 Środroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdf
Raport z przeglądu Amica JSF HY2021.pdf
Raport z przeglądu Amica SSF HY2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2021-09-17Marcin BilikPierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-09-17Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu
2021-09-17Michał RakowskiCzłonek Zarządu
2021-09-17Błażej SrokaCzłonek Zarządu
2021-09-17Robert StobińskiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk