• Odbierz prezent
AMICA: raport finansowy (2021-03-31 08:21)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
AMICA SA
(pełna nazwa emitenta)
AMICAElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
64-510Wronki
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Mickiewicza52
(ulica)(numer)
(067) 254-61-00(067) 254-03-20
(telefon)(fax)
aneta.banach@amica.com.plamica.com.pl
(e-mail)(www)
763-000-34-98570107305
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 068,72 943,2690,4684,7
Zysk z działalności operacyjnej200,5166,045,138,6
Zysk przed opodatkowaniem193,7144,543,633,6
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki150,6109,433,925,4
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych0,10,2--
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej353,4120,079,527,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24,7-39,0-5,6-9,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-153,6-61,4-34,6-14,3
Przepływy pieniężne netto, razem175,119,639,34,5
Aktywa, razem2 191,71 941,1474,9455,8
Zobowiązania długoterminowe155,6169,733,739,8
Zobowiązania krótkoterminowe967,6848,9209,7199,3
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 066,0920,3231,0216,1
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2,52,20,50,5
Kapitał zakładowy15,615,63,43,7
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)201 983250 000201 983250 000
Zysk 2na jedną akcję zwykłą19,9014,574,483,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)137,10122,2929,7128,45
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*3,004,000,670,93

Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według nastepujących kursów:
kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,4449 (31.12.2020) i 4,2988 (31.12.2019)
kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,6148 (31.12.2020) i 4,2585 (31.12.2019)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK Amica - sprawozdanie z badania 2020.xhtml
GK Amica - sprawozdanie z badania 2020.xhtml.sig
List Prezesa Amica S.A. za rok 2020.xhtml
List Prezesa Amica S.A. za rok 2020.xhtml.XAdES
Oświadczenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Amica S.A. za 2020 rok - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.xhtml
Oświadczenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Amica S.A. za 2020 rok - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.xhtml.XAdES
Oświadczenie Zarządu spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych.xhtml
Oświadczenie Zarządu spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych.xhtml.XAdES
Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok 2020.xhtml
Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok 2020.xhtml.XAdES

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jacek RutkowskiPrezes Zarzadu
2021-03-31Marcin BilikPierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-03-31Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu
2021-03-31Michał RakowskiCzłonek Zarządu
2021-03-31Błażej SrokaCzłonek Zarządu
2021-03-31Robert StobińskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Kamil GalanekGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk