• Odbierz prezent
AMICA: raport finansowy (2021-03-31 00:46)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
AMICA SA
(pełna nazwa emitenta)
AMICAElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
64-510Wronki
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Mickiewicza52
(ulica)(numer)
(067) 254-61-00(067) 254-03-20
(telefon)(fax)
aneta.banach@amica.com.plamica.com.pl
(e-mail)(www)
763-000-34-98570107305
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 726,11 609,7388,3374,5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej98,7100,322,223,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem144,2128,132,429,8
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki127,1106,928,624,9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej202,6112,045,626,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7,9(14,7)1,8(3,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(103,7)(98,6)(23,3)(22,9)
Przepływy pieniężne netto, razem106,8(1,3)24,0(0,3)
Aktywa, razem1 589,91 427,7344,5335,3
Zobowiązania długoterminowe108,1119,223,428,0
Zobowiązania krótkoterminowe467,0406,5101,295,4
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 014,8902,1219,9211,8
Kapitał zakładowy15,615,63,43,7
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)201 983250 000201 983250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)----
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 16,7814,193,903,30
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)130,0115,830,527,2
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)*3,04,00,70,9

Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:
kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,4449 (31.12.2020) i 4,2988 (31.12.2019)
kurs do przeliczenia pozycji bilansu: 4,6148 (31.12.2020) i 4,2585 (31.12.2019)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Amica S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.xhtml
Amica S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.xhtml.XAdES
Amica sprawozdanie z badania 2020.xhtml
Amica sprawozdanie z badania 2020.xhtml.sig
List Prezesa Amica S.A. za rok 2020.xhtml
List Prezesa Amica S.A. za rok 2020.xhtml.XAdES
Oświadczenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Amica S.A. za 2020 rok - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.xhtml
Oświadczenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Amica S.A. za 2020 rok - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.xhtml.XAdES
Oświadczenie Zarządu spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych.xhtml
Oświadczenie Zarządu spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych.xhtml.XAdES
Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok 2020.xhtml
Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok 2020.xhtml.XAdES

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2021-03-31Marcin BilikPierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-03-31Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu
2021-03-31Michał RakowskiCzłonek Zarządu
2021-03-31Błażej SrokaCzłonek Zarządu
2021-03-31Robert StobińskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Kamil GalanekGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk