• Odbierz prezent
AMBRA: raport finansowy (2021-02-17 00:30)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-07-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-02-17
AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRAspożywczy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska336
(ulica)(numer)
022 5663300022 5663303
(telefon)(fax)
warszawa@ambra.com.plwww.ambra.com.pl
(e-mail)(www)
9180000755006054698
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)387 558365 54885 98984 706
Marża ze sprzedaży161 536159 07535 84136 861
Zysk brutto ze sprzedaży137 168129 06130 43429 906
EBITDA69 62065 98015 44715 289
EBIT58 22556 07312 91912 993
Zysk netto45 61743 46310 12110 071
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej35 04034 3417 7747 958
Przepływy pieniężne netto razem2 864(19 464)635(4 510)
Aktywa trwałe246 627242 46453 44354 291
Aktywa obrotowe438 762330 35695 07773 971
Aktywa razem 685 389572 820148 520128 262
Zobowiązania długoterminowe39 39137 0598 5368 298
Zobowiązania krótkoterminowe 275 968190 63459 80142 686
Kapitał własny370 030345 12780 18377 279
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej316 931297 26268 67766 561
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 4625 644
Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą1,391,360,310,32
Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą12,5711,792,722,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,700,700,160,16
Liczba akcji zwykłych (szt.)25 206 64425 206 64425 206 64425 206 644
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)92 37890 58720 49620 991
Marża ze sprzedaży30 48529 8886 7646 926
Zysk brutto ze sprzedaży30 44929 8286 7566 912
EBITDA12 95312 7632 8742 957
EBIT8 1587 6911 8101 782
Zysk netto24 50614 1205 4373 272
Przepływy pieniężne netto razem651(6 188)144(1 434)
Aktywa trwałe241 597232 11552 35351 974
Aktywa obrotowe64 87457 01214 05812 766
Aktywa razem 306 471289 12766 41064 740
Zobowiązania długoterminowe8 4135 4531 8231 221
Zobowiązania krótkoterminowe 49 72842 20510 7769 450
Kapitał własny248 330241 46953 81254 068
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 4625 644
Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,970,560,220,13
Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą9,859,582,132,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,700,700,160,16

Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej obejmują następujące okresy:
- Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują I półrocze bieżącego roku obrotowego (1.07.2020 - 31.12.2020 r.) oraz I półrocze poprzedniego roku obrotowego (1.07.2019 - 31.12.2019 r.),
- Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2020 r. (koniec I półrocza bieżącego roku obrotowego 2020/2021) i na dzień 30 czerwca 2020 r. (koniec poprzedniego roku obrotowego 2019/2020).
Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:
- Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,5071 zł za I półrocze bieżącego roku obrotowego 2020/2021 i 4,3155 zł za I półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019/2020.
- Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg średnich kursów NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,6148 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. i 4,4660 zł na dzień 30 czerwca 2020 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
AMBRA_HY 2020-2021.pdfRaport półroczny
Ambra raport z przeglądu skons. i jed. 31.12.2020-sig-sig.pdfRaport firmy audytorskiej z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Robert OgórPrezes Zarządu
2021-02-17Grzegorz NowakWiceprezes Zarządu
2021-02-17Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk