• Odbierz prezent
ALUMETAL S.A.: Wydanie akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (2021-03-25 14:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Wydanie akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych 97 180 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), w związku z art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9 718,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście 00/100).

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 557 667,30 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 30/100) i dzieli się na 15 576 673 akcji zwykłych na okaziciela w tym:
- 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 97 180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 15 576 673 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy).

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 87 158,40 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 40/100).

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-03-25Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk