• Odbierz prezent
ALUMETAL S.A.: raport finansowy (2021-03-22 17:25)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-22
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ilość sprzedanych wyrobów - tony152 842193 143152 842193 143
Przychody z umów z klientami1 061 6021 383 808237 272321 681
Zysk z działalności operacyjnej66 78363 36914 92614 731
EBITDA97 99095 44821 90122 188
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę641494143115
Zysk przed opodatkowaniem65 69162 11314 68214 439
Zysk netto55 04650 45012 30311 728
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 220179 1853 40241 653
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-58 843-34 015-13 152-7 907
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 328-72 314-2 085-16 810
Przepływy pieniężne netto razem-52 95172 856-11 83516 936
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR)3,563,260,790,76
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR)3,563,260,790,76
POZYCJE BILANSU31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa razem878 183765 943190 297179 862
Aktywa trwałe388 185368 21084 11786 465
Aktywa obrotowe489 998397 733106 18093 397
Kapitał własny573 836519 792124 347122 060
Kapitał akcyjny1 5481 548335363
Zobowiązania długoterminowe25 79342 0585 5899 876
Zobowiązania krótkoterminowe278 554204 09360 36147 926
Liczba akcji15 479 49315 479 49315 479 49315 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR)37,0733,588,037,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR)37,0733,588,037,89
Planowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN i EUR)2,92*0,000,63*0,00

* dywidenda planowana

Powyższe dane finansowe za lata 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2020 - 4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31.12.2019 - 4,2585 EUR/PLN,
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesiąca: 12 miesięcy 2020 - 4,4742 EUR/PLN oraz 12 miesięcy 2019 - 4,3018 EUR/PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK ALUMETAL_2020_SSF.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za 2020 rok
GK Alumetal Sprawozdanie Zarządu 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za 2020 rok
GK Alumetal S.A. Sprawozdanie z badania 2020.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za 2020 rok
Załącznik Raport 2020 Oswiadczenia i Informacja Zarzadu.pdfOświadczenia Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za 2020 rok oraz Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2020
List Prezesa Zarządu ALUMETAL_2020.pdfPismo Prezesa Zarządu ALUMETAL S.A. 2020
Załącznik Raport 2020 Ocena RN_sprawozdania finansowe i z działalności.pdfOcena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań finansowych oraz Sprawozdań Zarządu Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2020
Załącznik Raport 2020 Oswiadczenie_Rada Nadzorcza_Komitet_Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu ALUMETAL S.A. 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-03-22Krzysztof BłasiakWiceprezes Zarządu
2021-03-22Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Krzysztof FurtakGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk