• Odbierz prezent
ALUMETAL S.A.: raport finansowy (2021-03-22 17:17)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-22
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody z działalności holdingowej42 56675 2749 51417 498
Zysk z działalności operacyjnej32 16663 7337 18914 815
EBITDA33 06664 5407 39015 003
Zysk przed opodatkowaniem32 61563 7507 29014 819
Zysk netto32 70763 7217 31014 813
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 14265 1347 18415 141
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 6587 751-4 6171 802
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 112-72 011-2 037-16 740
Przepływy pieniężne netto razem2 372874530203
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR)2,114,120,470,96
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR)2,114,120,470,96
POZYCJE BILANSU 31.12.202031.12.201931.12.2020 31.12.2019
Aktywa razem310 300284 96767 24066 917
Aktywa trwałe288 873274 28262 59764 408
Aktywa obrotowe14 59610 6853 1632 509
Kapitał własny291 002258 38263 05860 675
Kapitał akcyjny1 5481 548335363
Zobowiązania długoterminowe84916 5081843 877
Zobowiązania krótkoterminowe18 44910 0773 9982 366
Liczba akcji15 479 49315 479 49315 479 49315 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR)18,8016,694,073,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR)18,8016,694,073,92
Planowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN i EUR)2,92*0,000,63*0,00

*dywidenda planowana

Powyższe dane finansowe za lata 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2020 - 4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31.12.2019 - 4,2585 EUR/PLN,
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesiąca: 12 miesięcy 2020 - 4,4742 EUR/PLN oraz 12 miesięcy 2019 - 4,3018 EUR/PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ALUMETAL S.A._2020_Sprawozdanie_Finansowe.pdfSprawozdanie Finansowe ALUMETAL S.A. za 2020 rok
Alumetal S.A. 2020_Sprawozdanie Zarzadu.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za 2020 rok
Alumetal S.A. Sprawozdanie z badania 2020.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego ALUMETAL S.A. za 2020 rok
Załącznik Raport 2020 Oswiadczenia i Informacja Zarzadu.pdfOświadczenia Zarządu dot. Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za 2020 rok oraz Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej ALUMETAL S.A. 2020
List Prezesa Zarządu ALUMETAL_2020.pdfPismo Prezesa Zarządu ALUMETAL S.A. 2020
Załącznik Raport 2020 Ocena RN_sprawozdania finansowe i z działalności.pdfOcena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań finansowych oraz Sprawozdań Zarządu ALUMETAL S.A. 2020
Załącznik Raport 2020 Oswiadczenie_Rada Nadzorcza_funkcj_Komitetu_Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu ALUMETAL S.A. 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-03-22Krzysztof BłasiakWiceprezes Zarządu
2021-03-22Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Krzysztof FurtakGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk