• Odbierz prezent
ALUMETAL S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii G (2021-03-18 18:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 16 marca 2021 roku Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 449/2021, zgodnie z którym postanowiono zarejestrować w KDPW 97.180 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Motywacyjne”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku następnie zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku, oraz oznaczyć je kodem PLALMTL00023, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany - Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLALMTL00023. Zarejestrowanie Akcji Motywacyjnych w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW w/w decyzji GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-03-18Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk