• Odbierz prezent
ALUMETAL S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2020 (2021-04-15 16:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 23 marca 2021 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 32.706.592,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) i zgodnie z powyższym Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała:
1. kwotę 32.663.292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2020 rok oraz część kapitału rezerwowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 12.820.592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,
2. kwotę 43.300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała ustalenie dnia dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto za rok 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu z uwzględnieniem własnej rekomendacji dotyczącej wypłaty kwoty 12.820.592,41 zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-04-15Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk