• Odbierz prezent
ALUMETAL S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 - 2020 (2021-03-24 18:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 - 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu przez Osoby Uprawnione 51 598 szt. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii F („Warranty”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Motywacyjne”).
Objęcie Warrantów jest wynikiem spełnienia się warunku dotyczącego osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2020 poziomu o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2020, co zostało potwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.
Warranty zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.
Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu Spółki objęli łącznie 25 799 szt. Warrantów, a menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 25 799 szt. Warrantów.
Spółka informuje, iż Warranty zostały objęte nieodpłatnie, a emisja prowadzona jest w formie zdematerializowanej tj. prawa płynące z Warrantów powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-03-24Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk