• Odbierz prezent
ALUMETAL S.A.: Informacja o otrzymaniu oświadczeń o objęciu akcji (2021-02-19 15:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu oświadczeń o objęciu akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione („Uprawnieni”) w ramach Programu Motywacyjnego III objęły łącznie 97 180 akcji serii G wyemitowanych w zamian za 97 180 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii D („Akcje Motywacyjne”). Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbywać się będzie w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
Cena emisyjna jednej akcji wyniosła 41,60 zł, co oznacza, że z tytułu wpłat za objęcie Akcji Motywacyjnych przez Uprawnionych wpłynęło do Spółki 4 042 688,00 zł powodując wzrost kapitałów własnych Emitenta.

W związku z powyższym, objętych zostało 94,17% akcji serii G w wyniku realizacji praw z 97 180 warrantów subskrypcyjnych serii D z łącznie 103 196 warrantów tej serii przyznanych przez Radę Nadzorczą Uprawnionym, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 15/2019. Pozostałe 5,83% czyli 6 016 sztuk akcji serii G, może zostać objętych przez Uprawnionych w następnym terminie wyznaczonym na ich objęcie, który zostanie ogłoszony zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego III przez Zarząd Spółki nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Emitent informuje dodatkowo, iż w momencie zapisania Akcji Motywacyjnych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1 557 667,30 zł (słownie: jeden milion, pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) i dzielić się będzie na 15 576 673 akcje zwykłe na okaziciela w tym:
• 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
• 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
• 97 180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15 479 493 na 15 576 673.

Stosownie do postanowień Programu Motywacyjnego, Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację Akcji Motywacyjnych oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-02-19Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk