• Odbierz prezent
ALLEGRO.EU S.A.: raport finansowy (2021-03-04 06:01)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)
dlaemitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Luxembourg GAAP
w walucie
data przekazania: 2021-03-04
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
(pełna nazwa emitenta)
ALLEGRO.EU S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
L-1282Luksemburg
(kod pocztowy)(miejscowość)
1, rue Hildegard von Bingen
(ulica)(numer)
+48 516 974 522
(telefon)(fax)
ir@allegro.euwww.allegro.eu
(e-mail)(www)
B214830B214830
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Net turnover - - 00
Net profit / (loss)-265,978 -181 -41-61,872
Shares in affiliated undertakings 6,708,923 5,641,563 1,269,2081,560,637
Total assets 6,771,433 5,642,386 1,269,3931,575,178
Total capital and reserves 6,763,637 5,641,442 1,269,1811,573,365

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
EN Standalone Annual Report - 2020 - Allegro.eu.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Darren HustonDirectorDarren Huston
2021-03-03Francois NuytsDirectorFrancois Nuyts


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk